Publicēts 27 novembris 2019

tieraideZISI

Otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 10.00-13.00 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina piedalīties seminārā par Zinātnisko institūciju 2019. gada starptautiskā novērtējuma metodoloģiju un norises procesu. Ievērojot šā gada IZM un Technopolis Group Eesti noslēgto līgumu par Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautisku novērtējumu, zinātnisko institūciju pārstāvji tiek aicināti uz informatīvu semināru un diskusiju ar Technopolis pārstāvjiem.

Lai pieteiktos semināram, aicinām reģistrēties tiešsaistē līdz 27. novembrim. Vienlaikus aicinām vērot semināru tiešraidē IZM mājaslapā. Semināra darba kārtība pieejama šeit.

Reģistrācija

Atklāta konkursa rezultātā noslēgtais līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Technopolis Group Eesti (saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 619 “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība”) paredz nodrošināt 2019. gada zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma īstenošanu, tajā skaitā – novērtējuma metodoloģijas izstrādi, ārvalstu ekspertu piesaisti un novērtējuma darba organizāciju, kā arī ārvalstu ekspertu ziņojuma par zinātnisko institūciju novērtējumu sagatavošanu. Līgumā paredzētā darba izpildes termiņš ir 14 mēneši.

Novērtējuma mērķis ir zinātnisko institūciju darbības kvalitātes uzlabošana, starptautiskās konkurētspējas palielināšana, sekmīgāka iekļaušanās Eiropas pētniecības telpā un valsts konkurētspējas palielināšana, kā arī efektīvas un pierādījumos balstītas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas īstenošana valstī.

Novērtējuma uzdevums ir atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 41. panta pirmajai daļai analizēt Latvijas zinātnisko institūciju darbību, izvērtējot to zinātniskās darbības kvalitāti, zinātniskās darbības ietekmi uz attiecīgo zinātnes nozari, zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī zinātniskās institūcijas infrastruktūru, tās attīstības potenciālu.

Pēc starptautiskā novērtējuma saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrija sešu mēnešu laikā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko publiskā finansējuma sasaisti ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem, tajā skaitā, aprēķinot un piešķirot bāzes finansējumu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām, tostarp ievērojot, ka starptautiskais novērtējums ir veikts valsts augstskolu vērtējamām vienībām. (Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra sēdes protokollēmums Nr. 45 23.§)

 

LV IZM EU logo ansamblis ERDF