Studentiem

attēls

No 2021. gada 1.janvāra profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem minimālā stipendija noteikta 15 eiro apmērā līdzšinējo 10 eiro vietā. Audzēkņiem ir iespēja saņemt arī vienreizējo stipendiju, kā arī paaugstināto stipendiju līdz 150 eiro mēnesī, ņemot vērā mācību rezultātus un iesaisti profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

Lai visās profesionālajās izglītības iestādēs nodrošinātu vienlīdzīgu stipendiju izmaksas kārtību un noteiktu vienotus piešķiršanas kritērijus, Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavojusi grozījumus noteikumos par stipendijām. Grozījumi precizē arī normas par stipendijas piešķiršanas komisijas izveidi un komisijas sastāvā iekļaujamo personu loku, lai nodrošinātu vienādu un vienotu kārtību visās profesionālās izglītības iestādē. Svarīgi, ka lēmumu pieņemšanas procesā par stipendiju piešķiršanu ir jāiesaista arī izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji.

Šobrīd spēkā esošie noteikumi pieļauj iespēju dažādās profesionālās izglītības iestādēs noteikt atšķirīgus kritērijus stipendijas apmēra noteikšanai un tās piešķiršanai, tādējādi, piemēram, minimālo stipendiju jaunietis var turpināt saņemt arī tad, ja neapmeklē izglītības iestādi vai ir nesekmīgs. Grozījumi nosaka skaidrus minimālās stipendijas piešķiršanas kritērijus, gadījumus, kad minimālā stipendija netiek piešķirta, kā arī – kādos gadījumos un pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirta paaugstināta un vienreizējā stipendija.

Ar grozījumiem tiek precizētas arī normas attiecībā uz stipendiju piešķiršanu prakses laikā, vasaras brīvlaikā, audzēkņa slimības vai citu attaisnojošu iemeslu gadījumā.

Jaunie noteikumi motivēs audzēkņus paaugstināt savus mācību rezultātus un aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tādējādi sekmējot izvēlēto profesionālās izglītības programmu apgūt kvalitatīvāk.

Skaidrojošais materiāls “Vadlīnijas stipendiju piešķiršanai profesionālās izglītības programmu izglītojamiem” izstrādāts, ņemot vērā 2020.gada 11.augusta grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" , kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī, kā arī  vadlīnijās minēto noteikumu grozījumus, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-980) http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494484

Grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.