Publicēts 06 februāris 2020

pirmsskolas grupa

Lai līdzsvarotu pirmsskolas pedagogu darba slodzi, atalgojumu un iestādes darba organizāciju, līdz 2020. gada 15. jūnijam darba grupa izstrādās priekšlikumus, ņemot vērā nozares pārstāvju viedokļus, esošo situāciju un nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu.

Kāds ir optimāls darba slodzes sadalījums 40 stundām nedēļā pedagogam pirmsskolā, cik stundas tiek veltītas tieši darbam ar bērniem un cik, lai sagatavotos nodarbībai, kādas ir iespējamās darba organizācijas formas? Par to šodien diskutēja pirmsskolas iestāžu vadītāji, pedagogi, arodbiedrības pārstāvji un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) eksperti, atzīstot, ka noteicoša loma šajā procesā ir iestādes vadītājam, un ir iespējami dažādi modeļi.

Kontekstā ar slodžu jautājumu ir jāpārskata arī bērnu uzraudzības pakalpojumu regulējums. Vai pirmsskolā pedagoģisko procesu var nodrošināt viens pedagogs un divi pedagoga palīgi? Šāds modelis darbojas jau atsevišķās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Vai tomēr bērna izglītībai piemērotāks ir modelis – divi pedagogi un viens pedagoga palīgs? Lai ieviestu priekšlikumus, kas tiks izstrādāti darba grupā, būs jāmaina daudz normatīvu, un IZM ir gatava iet šo ceļu un virzīt normatīvo aktu grozījumus.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Mācību forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība.

Pirmsskolas posmā Latvijā šobrīd ir 99 tūkstoši bērnu, no tiem 42 tūkstoši ir 5-6 gadu vecumā. Pedagogu darba samaksu 5-6 gadus veco bērnu pirmsskolas grupās finansē valsts. Pirmsskolas pedagogu atalgojumam 2019. gadā valsts novirzīja 40 milj. eiro. No 11 tūkstošiem pirmsskolās stradājošo pedagogu gandrīz 4 tūkstoši ir 5-6 gadīgu bērnu grupās. Valsts arī finansē logopēda, asistenta u.c. papildu darbu.

2020. gada 6. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā notika pirmā darba grupas sanāksme pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijas, pedagogu slodzes un darba samaksas jautājumos. Darba grupa ir izveidota ar mērķi rast risinājumus pirmsskolas darba organizācijas, pedagogu slodzes un atalgojuma pilnveidei. Paredzēts, ka priekšlikumi tiks izstrādāti līdz šī gada 15. jūnijam.