Publicēts 11 februāris 2020

Darba vidē balstītu mācību Eiropas Savienības struktūrfondu programmas īstenošanas gaitā izveidojusies finanšu līdzekļu rezerve, kuru vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā novirzīs prioritāri jaunā mācību satura (kompetenču pieejā balstītā izglītības satura reforma) ieviešanai vispārējā un profesionālajā izglītībā.

3,5 miljonus eiro novirzīs papildus jaunā mācību satura ieviešanai, īpaši vidējās izglītības posmā. Papildus atbalsta pasākumi jaunā mācību satura ieviešanai tiks nodrošināti arī profesionālajās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot eksāmenu paraugus pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, e-mācību moduļus un materiālus par mācību satura plānošanu, kā arī nodrošināt konsultācijas, mācības un seminārus digitālās mācību resursu krātuves izmantošanai, mācību un metodisko līdzekļu izstrādei.

1,1 miljonu eiro paredzēts ieguldīt, lai nodrošinātu jaunā mācību satura ieviešanu un tā atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām profesionālās izglītības iestādēs. Papildus finansējums ļaus nodrošināt arī efektīvu pārvaldību, pilnveidot personāla pedagoģisko un profesionālo kompetenci, apgūt mūsdienu mācību metodes, sniedzot ieguldījumu pedagogu, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību, amata meistaru un nozares pārstāvju profesionālai pilnveidei.

Lai veicinātu plašāku izglītības un aroda prasmju apguvi tiem jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, programmas atbalstam papildus novirzīti vairāk nekā 750 tūkstoši eiro. Savukārt 848 tūkstoši eiro no ES struktūrfondu līdzekļiem būs pieejami programmā nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai skolēnu talantu attīstībai. Papildus finansējums nodrošinās iespējas Latvijā rīkot starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, kā arī nodrošināt Latvijas skolēnu dalību starptautiska mēroga olimpiādēs un konkursos.

No Darba vidē balstītu mācību ES struktūrfondu programmas projekta ieviešanas 2017. gadā līdz šim projektā darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs iesaistīti vairāk nekā 9000 audzēkņu, kas ir teju 65 procenti no noteiktā sasniedzamā rezultāta projekta ieviešanas gaitā līdz 2023.gadam. Plānots, ka līdz projekta noslēgumam darba vidē balstītās mācībās kopumā jāiesaista 3150 audzēkņu, bet mācību praksēs uzņēmumos 11025 audzēkņi. No kopējā programmas finansējuma 21,9 miljoni eiro līdz šim darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, ir ieguldīti 3,1 miljons eiro.

Darba vidē balstītu mācības un mācību prakses Eiropas Savienības programmu “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” nodrošina Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK).

Ar šodien, 2020. gada 11. februārī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.