Publicēts 14 februāris 2020

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotajā Baltijas pētniecības programmā projektu konkursu ir izsludinājusi Lietuvas Pētniecības padome sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes padomi. Projektus kā vadošais partneris iesniedz Lietuvas pētniecības organizācijas, un projektu iesniegšanas termiņš noslēdzas 2020.gada 3.aprīlī plkst.16.00.

Lai iesniegtu projektu finansējuma saņemšanai, kopējā sadarbības projektā jāpiedalās pētniecības organizācijām no visām trim Baltijas valstīm un vismaz vienai pētniecības organizācijai no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Detalizēti konkursa noteikumi ir pieejami tīmekļvietnē.

Baltijas valstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātnieki 2020. gada 5. februārī tikās Viļņā, Lietuvā, lai apspriestu sadarbību kopējos pētniecības projektos Lietuvas pētniecības konkursa ietvaros. Pasākumā piedalījās arī 56 zinātnieki, zinātniskā grāda pretendenti, doktoranti un sadarbības projektu vadītāji no Latvijas zinātniskajām institūcijām. Pasākuma prezentācijas pieejamas šeit.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm – Igauniju, Latviju un Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim. Programmā notiek trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā (2018), otrais – Lietuvā (2020), trešais – Latvijā (2020). Latvijas pētniecības konkurss Baltijas pētniecības programmas ietveros tiks izsludināts 2020.gada otrajā ceturksnī par pētniecības tēmām, kuras publicētas IZM tīmekļvietnē.

Baltijas pētniecības programma ir izcila iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšana katrai valstij atsevišķi ir grūti īstenojama, kā arī sagatavot jaunus pētniecības projektu pieteikumus Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmās. Līdz ar to programmas noslēgumā būs izveidojošās ilgtspējīgas partnerības, kas būs ieinteresētas turpināt sadarbību arī ārpus šīs programmas ietvariem.