Publicēts 20 Februāris 2020

michael d beckwith LeIaizIQo3c unsplash

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska šodien, 2020. gada 20. februārī, Briselē piedalās Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sēdē, lai kopā ar citiem izglītības ministriem apstiprinātu Padomes rezolūciju par izglītības sasniegumiem Eiropas semestrī un diskutētu par konkurētspējas stiprināšanu Eiropas augstākās izglītības telpā.

Patlaban ES dalībvalstu dienaskārtībā ir ne vien ekonomiskie un monetārie, bet arī jautājumi par ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, par ko diskutē ne tikai izglītības, bet arī citu nozaru ministri, valstu un valdību vadītāji. Cilvēkresursu izglītības jautājums šobrīd ir viens no aktuālākajiem, tāpēc arī diskusijā ministre paudīs Latvijas atbalstu sadarbības tīklu un finanšu instrumentu saglabāšanai un stiprināšanai gan pētniecībā un zinātnē, gan profesionālajā un mūžizglītībā.

ES dalībvalstu ekonomiskā izaugsme lielā mērā atkarīga no izglītota, kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka. Nākotne ir atkarīga arī no izcilu, talantīgu un prasmīgu zinātnieku snieguma inovatīvu risinājumu radīšanā. Taču ir svarīgi veidot atbalsta politikas, kas vērstas uz pētnieku atgriezeniskās saites stiprināšanu ar viņu izcelsmes valstīm un pētnieku atgriešanos savā izcelsmes valstī. Būtisks izaicinājums joprojām ir pētnieku atalgojuma atšķirības ES dalībvalstīs, kas Latvijas ieskatā ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina vienvirziena kvalificētu darbinieku plūsmu ES iekšienē. Latvija strādā pie tā, lai augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas veidotos kā nozīmīgi zināšanu centri.

Vienlaikus, apstiprinot šo dokumentu, dalībvalstis apņemas sniegt izglītības jomas ieguldījumu jaunās izaugsmes stratēģijas – Eiropas zaļā kursa – īstenošanā. Kvalitatīvai un pieejamai izglītībai mūža garumā ir būtiska loma arī klimata pārmaiņu izpratnes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.