Publicēts 28 februāris 2020

FP9 Logo en 1024x761

Piektdien, 2020. gada 28. februārī, izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa piedalās Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomē. Tajā ES valstu ministri apspriež Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu, kā arī debatē par stratēģisku pieeju starptautiskajai sadarbībai pētniecības un inovācijas jomā, apsverot trešo valstu turpmāku piedalīšanos ES programmās.

EIT tika izveidots 2008. gadā, un tas apvieno vadošās universitātes, pētniecības laboratorijas un uzņēmumus. Kopā tie veido partnerības, ko dēvē par zināšanu un inovāciju kopienām (ZIK). Institūts un šīs kopienas būs iesaistītas gaidāmajā pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa". Tāpēc piektdien ES Konkurētspējas ministru padome apspriedīs EIT stratēģisko inovāciju programmu, lai sagatavotu Padomes nostāju pirms sarunām ar Eiropas Parlamentu.

Latvija atbalsta EIT turpmākās darbības, jo tā aktivitātes praktiski veicina zināšanu trīsstūri – augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības sasaisti. Savukārt zināšanu un inovāciju kopienu īstenotās aktivitātes spēj sniegt lielu ieguldījumu lokālo inovāciju ekosistēmu attīstībā. Vienlaikus Latvija norāda, ka īpaši svarīga ir kopienu atvērtība jauniem partneriem un jaunu līdzatrašanās centru izveide dalībvalstīs, arī Latvijā, kas nav ietvertas pašreizējās ZIK partnerībās. Tādējādi tiktu panākta EIT  stenoto aktivitāšu tiešāka sasaiste, lai mazinātu Eiropā pastāvošo inovāciju plaisu starp ES dalībvalstīm.

Diskutējot par stratēģisko pieeju starptautiskai sadarbībai pētniecības un inovācijas jomā, valstu pārstāvji aicināti paust viedokli, kā ES var nodrošināt vislabākos mehānismus talantu piesaistīšanai no valstīm ārpus ES un vienlaikus saglabāt savu talantu kopumu. Latvija uzskata, ka starptautiskā sadarbība pētniecībā un inovācijās kopumā sniedz ieguvumus abām pusēm. Taču vienlaikus ir nepieciešami ES koordinēti pasākumi un stratēģiska pieeja, lai starptautisko sadarbību samērotu ar ES interešu aizsardzību. ES caur starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijā ir jāveicina ES politikas mērķu īstenošana, piemēram, Zaļais kurss. Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas ietverti programmā “Apvārsnis Eiropa”, dod labu pamatu tematisko prioritāšu noteikšanai. Latvija uzskata, ka ES un trešo valstu sadarbībai nevajadzētu balstīties tikai uz vēsturiski izveidotām divpusējās sadarbības tēmām, bet būtu jāpārorientējas uz sadarbību kopīgu ES interešu vārdā.

Plašāka informācija par ES Konkurētspējas ministru padomes sēdi ES Padomes tīmekļvietnē.