Publicēts 17 Aprīlis 2020

edurio apt

Īsā laikā rekordliels respondentu skaits un viedokļi

2020. gada aprīlī veiktajā aptaujā vairāk nekā 60 000 skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu direktoru kopumā ir apliecinājuši pietiekami labu gatavību darbam attālināto mācību laikā (respondentu skaits: 27 078 vecāki, 23 316 skolēni, 9 657 skolotāji, 760 direktori). Aptaujā piedalījās 7.-12. klašu skolēni un 1.- 4. kursa audzēkņi profesionālās izglītības iestādēs, kā arī skolēnu vecāki un vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolotāji un direktori. Aptauju veica uzņēmums “Edurio”, detalizēti rezultāti publicēti tīmekļvietnē https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati

Aptaujas mērķis un tēmas

Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā notiek attālinātās mācības Latvijas skolās, identificēt jomas, kurās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pašvaldības un skolas var uzlabot mācību procesu attālināti, kā arī iegūt skolēnu, skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti par mācību procesa organizēšanu. Aptaujas dalībnieki bija aicināti sniegt atbildes un viedokli par attālināto mācību procesu kopumā, tehnoloģisko nodrošinājumu, informācijas pieejamību, savstarpējo sadarbību un komunikāciju, mācību darba organizāciju, kā arī par visu iesaistīto pušu slodzi un labsajūtu.

Komunikācija ar skolu, vecākiem, kā arī skolēnu vidū

Raksturojot komunikāciju ar skolu, 99% skolēnu atbildēja “jā” uz jautājumu: vai esi saņēmis informāciju no skolas par mācību norisi attālināti? Uz tādu pašu jautājumu apstiprinoši atbildēja 98% vecāku. Kā trīs biežāk izmantotie komunikācijas līdzekļi aptaujā ir nosaukti E-klase, Whatsapp, tālruņa zvani gan skolotāju, gan vecāku auditorijā. Skolotāji sadarbību ar vecākiem “ļoti labi” un “diezgan labi” vērtēja 77% gadījumu, un skolas vadības atbalstu kā “ļoti pieejamu” un “diezgan pieejamu” atzīmēja 95%. Savstarpējā sadarbība skolēnu vidū (cik bieži tu sazinies ar klasesbiedriem, izpildot uzdevumus?) ir norādīta robežās no “visu laiku” līdz “nekad” un redzams, ka 7. klases skolēni retāk savstarpēji sazinās (60% visu laiku/bieži/reizēm) nekā 12. klases skolēni (85% visu laiku/bieži/reizēm).

Tehniskais nodrošinājums – kopumā labs, tomēr atsevišķos gadījumos nepietiekošs

Atbildot uz jautājumiem par attālināto mācību tehnisko nodrošinājumu, 11% vecāku atzinuši, ka ģimenei nav pietiekams mācību līdzekļu un tehniskais nodrošinājums, norādot, piemēram, ka “mums ģimenē ir tikai viens portatīvais dators uz trim bērniem un pie tam diezgan pavecs” vai “nav printera, lai drukātu darba lapas, pagaidām braucam uz darbu un drukājam lapas darbā”.

Skolotāju un skolēnu vidū biežāk izmantotās mācību platformas un rīki ir Uzdevumi.lv, papīrs vai drukātā darba burtnīca, pašu skolotāju veidotie materiāli, soma.lv, Valsts izglītības satura centra (VISC) materiālu krātuve un citas. Savukārt uz jautājumu: cik lielu daļu no savām mācību stundām jūs nodrošināt tiešsaistē, skolotāji 38% gadījumu atbildējuši, ka nevienu mācību stundu, 32% - dažas no mācību stundām, 12% - visas mācību stundas, 11% - lielāko daļu mācību stundu, bet 6% - pusi no mācību stundām.

Vecāki aptaujā atzinuši, ka atbalsta bērnus, palīdzot saprast mācību uzdevumus, palīdzot meklēt informācijas avotus vai daloties savās zināšanās, pārrunājot, kā sokas mācībās, palīdzot bērnam plānot laiku un iedrošinot. Skolēniem pārsvarā ir “pilnīgi skaidrs” un “diezgan skaidrs” (75%), kas no viņiem tiek gaidīts un kas tiks apgūts, kādi uzdevumi jāpaveic katrā mācību priekšmetā. 77% skolēnu arī skolotāju atbalsts ir pieejams vienmēr un bieži.

Slodze un labsajūta – visiem attālinātās mācības ir jauna situācija

Savukārt, vērtējot slodzi un labsajūtu, 60% skolēnu atzinuši, ka mācībām veltī vairāk laika nekā iepriekš, sakot “uzskatu, ka pāris skolotāju uzdod pārāk daudz, daži skolotāji to neizprot un uzdod pat vairāk nekā mēs darījām klātienes stundās, lielākoties veicamie darbi ir laikietilpīgi un darbietilpīgi, taču liela daļa skolotāju arī respektē mūs, skolēnus, un saprot, ka mēs nemācāmies tikai un vienīgi viņu pasniegto priekšmetu, mums to ir padsmit.” Atbildot uz jautājumu - kā tu kopumā jūties, mācoties attālināti, skolēnu atbildes ir visdažādākās, no - komfortablāk nekā skolā un nav nekādu problēmu līdz – man nepatīk, gribas skolu un tas ir murgs.

Jautājot vecākiem, cik daudz laika vidēji dienā jūs veltāt bērna mācībām, atbildes bija: līdz 2 stundām 57%, 3-4 stundas – 29%, 5-6 stundas 10%, vairāk kā 7 stundas 3%. Bērna mācībām veltītais laiks bieži ir saistīts ar to, ka ģimenē ir vairāki bērni. “Tā kā mums ir 4 bērni, no kuriem 2 ir skolēni un 2 bērnudārznieki, kopā sanāk veltīt ļoti daudz laika, jo katram bērnam jāmācās citas lietas.” Arī skolotāji papildu slodzi visbiežāk min kā vienu no faktoriem, kas sagādā vislielāko izaicinājumu.

Mācību gada noslēgums un valsts pārbaudes darbu kārtošana

Izsakot viedokli par izmaiņām mācību gada ilgumā, aptuveni 70% vecāku neatbalsta vai drīzāk neatbalsta mācību gada pagarinājumu. Vecāku viedoklis par valsts pārbaudes darbu kārtošanu dalās. Neliels vairākums (56%), 9. klašu skolēnu vecāku nepiekrīt vai drīzāk nepiekrīt, ka skolēniem būtu jākārto valsts pārbaudes darbi. Neliels vairākums (53%) 12. klašu skolēnu vecāku piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka skolēniem būtu jākārto valsts pārbaudes darbi.

Aktualizētas attālināto mācību vadlīnijas un scenāriji mācību gada noslēgumam

Pēc aptaujas datu padziļinātas analīzes Valsts izglītības satura centrs papildināja vadlīnijas attālinātā mācību procesa nodrošināšanai attiecībā uz plānošanu, slodzi, uzdevumu sūtīšanu/saņemšanu, tāpat ir akcentēti piemēri tehnoloģiju organizēšanai. Valsts izglītības satura centra mājaslapā ir publicēta VISC un Skola2030 sagatavotā ATGĀDNE, jeb metodiskie ieteikumi par attālinātu mācību īstenošanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. Tie izmantojama kopā ar Vadlīnijām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai: https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas un sagatavoti, balstoties uz IZM un EDURIO 2020. gada martā - aprīlī veiktās skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujās iegūtajiem rezultātiem.