Publicēts 21 Aprīlis 2020

No 2020. gada 1. septembra esošajam valsts ģimnāziju pulkam pievienosies vēl divas – šodien, 2020. gada 21. aprīlī, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos rīkojuma projektus par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai un Limbažu novada ģimnāzijai. Tādējādi tiek veicināta valsts ģimnāziju pieejamība, palielinot talantīgo bērnu izglītības iespējas Rīgas plānošanas reģionā.

Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos. Tāpat izglītības iestādei jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā un jāiesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā.

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā ir licencētas četras vispārējās vidējās izglītības programmas un divas pamatizglītības programmas. No 1998. gada Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā darbojas Bilingvālās izglītības metodiskais centrs, tā metodiķi apkopo pasaules bilingvālo metožu lietošanas pieredzi, izstrādā metodiskos materiālus un aprobē inovācijas. Izglītības iestādes vadība un skolotāji ir daudzu grāmatu, mācību grāmatu un mācību līdzekļu autori. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas administrācijas pārstāvji un pedagogi regulāri vada pedagoģisko praksi dažādu Latvijas augstskolu studentiem.

Limbažu novada ģimnāzijā licencētas trīs vispārējās vidējās izglītības programmas un vienu pamatizglītības programmu otrā posma izglītības programmu. Izglītības iestādes pedagogi sniedz metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijas un skolvadības jautājumos, Limbažu novada ģimnāzija ir aktīva projekta SKOLA2030 pilotskola.

Limbažu novada ģimnāzijas pedagogi pašvaldību un valsts līmenī iesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā - valsts pārbaudījumu vērtēšanā, izglītības satura izveidē, mācību literatūras izvērtēšanā. Limbažu novada ģimnāzijā ir izstrādāta un tiek aprobēta jauno skolotāju atbalsta sistēma, ar kuru tiks iepazīstināti novada skolu vadītāji un citi interesanti.

Šobrīd Latvijā darbojas 30 valsts ģimnāzijas. Valsts ģimnāzijas ir nozīmīgs valsts atbalsts talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu, jo spējīgāko skolēnu sasniegumiem ir būtiska ietekme uz valsts konkurētspēju un starptautiskajiem sasniegumiem. Vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai.

Ar rīkojuma projektu "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai" un "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.