Publicēts 23 aprīlis 2020
Lai izmantotu dažādu zinātnes nozaru iespējas un mobilizētu Latvijas zinātnes resursus, iecerēts veidot koordinētu pētniecību  Covid-19 infekcijas ierobežošanai un seku mazināšanai. 
 
Jau šobrīd Latvijas zinātnieki un zinātniskās institūcijas aktīvi iesaistās gan starptautiskās iniciatīvās, gan patstāvīgos pētījumos, kuru mērķis ir Covid-19 slimības un tās radīto seku uzveikšana. Izmantojot dažādu zinātnes nozaru iespējas, esošās infrastruktūras un starptautiskās sadarbības platformas, iespējams rast gan tūlītējus, gan īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai un seku mazināšanai. Zinātnei un pierādījumos balstītām pieejām būs izšķirošā loma tajā, cik ātri un efektīvi Latvijas sabiedrība atgūsies no Covid-19 izraisītās krīzes un kā novērsīs iespējamus atkārtotus pandēmijas viļņus. 
 
Esošajā situācijā tūlītējais risinājums ir Covid-19 epidemioloģiskā izpēte, kas ietver specializētas biobankas izveidošanu, paraugu sekvencēšanu un bioinformātisko analīzi. Izveidotā pētniecības platforma perspektīvā ļaus identificēt Latvijā cirkulējošos vīrusa celmus un infekcijas izplatīšanās ģeogrāfiju, mazināt infekcijas apjomus, laicīgi pamanīt un novērst jaunu uzliesmojumu rašanos, izstrādāt jaunus ārstniecības līdzekļus un vakcīnas, veikt klīniskos pētījumus esošo medikamentu pārprofilēšanai Covid-19 ārstēšanai. 
 
Paralēli tūlītējiem risinājumiem ir priekšlikums veikt starpnozaru pētījumus, kuros spēkus apvienotu zinātnieki no tādām zinātnes jomām kā epidemioloģija, sabiedrības veselība, biotehnoloģijas un farmācija, inženierzinātnes, sociālās zinātnes, ieskaitot ekonomiku un tiesību zinātnes. Šo pētījumu mērķis:
  • izveidot pierādījumos balstītu stratēģiju, kā iziet no Covid-19 izraisītās krīzes;
  • pētīt ārstniecības līdzekļus un vakcīnas, lai tās Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejamas iespējami ātri;
  • kopā ar uzņēmējiem izstrādāt inovatīvus risinājumus Covid-19 seku mazināšanai;
  • uzlabot iedzīvotāju aizsardzību pret infekcijas draudiem, lai varētu atjaunot sabiedrības ekonomisko aktivitāti.
Šiem mērķiem zinātnieki ir ierosinājuši veidot valsts pētījumu programmu Covid-19 seku novēršanai ar trīs stratēģiskajiem pētniecības virzieniem, uzsverot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi un sabiedrības digitalizāciju jaunajos apstākļos. Visos programmas projektos reizē ar rezultatīvajiem rādītājiem paredzēts iegūt konkrētus rīcībpolitikas ieteikumus, kā arī nodrošināt pētniecības rezultātu ekonomisko ietekmi.
 
Zinātnieku piedāvātie stratēģiskie pētniecības virzieni valsts pētījumu programmā Covid-19 seku novēršanai:
1) veselībā: jauni risinājumi efektīvai Covid-19 infekcijas epidemioloģijai, prevencijai, terapijas uzlabošanai un monitoringam;
2) inženierzinātnēs:  pētījumi, lai izstrādātu tehnoloģijas personāla aizsardzībai un darba telpu dezinfekcijai, sabiedrības drošības risinājumus, izmantojot materiālzinātnes, robotikas un IKT risinājumus, kā arī tehnoloģijas digitalizētā attālinātā darba vajadzībām;
3) sociālajās zinātnēs:  pētījumi ar mērķi optimizēt Latvijas sabiedrības un ekonomikas noturību krīzes situācijās, pētījumi par krīzes pārvarēšanas ekonomiskajiem, tiesiskajiem, ētiskajiem un sociālajiem aspektiem un konkrētiem risinājumiem Latvijas ekonomikas atjaunotnei. 
 
Koordinētā pētniecība Covid-19 seku mazināšanai tiek veidota, sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Latvijas Zinātnes padomei, Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR", Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, Latvijas Universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei un citiem nozares pārstāvjiem.