Publicēts 23 aprīlis 2020

aptauja skolenu

Gatavojoties mācību gada noslēgumam, Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar EDURIO aicina vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klases skolēnus, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 3. un 4. kursa audzēkņus piedalīties aptaujā par pamata un vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudes darbu norisi 2019./2020. mācību gadā.

 Aptauja paredzēta tikai tiem skolēniem, kuri šogad kārtos noslēguma pārbaudes darbus!

Aizpildīt

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, ir šādi nosacījumi:

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem jākārto:

  • kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);
  • svešvalodas eksāmens;
  • latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni:

  • vienā svešvalodā (pēc izvēles);
  • latviešu valodā;
  • matemātikā.

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.

Ja izglītojamajam ir nepieciešams, viņš var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto (ģeogrāfija, ekonomika, informātika, mācībvaloda un literatūra (krievu) mazākumtautību izglītības programmās), vai skolas veidotu izvēles eksāmenu.

Vairāk informācijas VISC tīmekļvietnē.