Publicēts 12 maijs 2020

Lai sekmētu komercializējamu praktiskas ievirzes pētījumu izstrādi un attīstību, kas ilgtermiņā nodrošinās zinātnes attīstību, valsts tautsaimniecības izaugsmi un globālo konkurētspēju, Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas ietvaros papildus būs pieejami vairāk nekā 20 miljoni eiro – to paredz šodien, 2020. gada 12. maijā, valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Pieejamais ES fondu finansējums ir nozīmīgs arī, lai zinātnes un pētniecības jomai piesaistītu jaunos pēcdoktorantūras zinātniekus.

ES fondu programmu papildu finansējums nodrošinās Praktiskas ievirzes pētījumu 3. kārtas ietvaros augstu vērtējumu saņēmušu, bet nepietiekama finansējuma dēļ noraidītu projektu īstenošanu, kas sniedz iespēju izstrādāt komercializējamus jaunus produktus vai tehnoloģijas un tieši spētu sekmēt Latvijas inovācijas spēju palielināšanos.

Ar pieejamo ES fondu finansējumu būs iespējas īstenot Praktiskas ievirzes pētījumu 4. kārtu un izsludināt projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlases 4. kārtas izsludināšana ir būtiska, lai līdz 2023. gadam būtu iespējams īstenot pētniecības projektus, to rezultātā izstrādājot potenciāli komercializējamus risinājumus.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai virzītu zinātņu ietilpīgas un tehnoloģiju inovāciju attīstību, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

Pieejamais finansējums radīs iespējas zinātniskajam personālam, jaunajiem pētniekiem, zinātniskā grāda pretendentiem un jaunajiem zinātniekiem, kuri pētniecību tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs plānojuši veikt laika posmā no 2020. gada līdz 2023. gadam.

Valdībā pieņemtie noteikumu grozījumi ir pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.