Darba grupas

Pedagogu darba samaksas darba grupa Darba grupa izveidota, lai 2022. gada laikā (līdz 2022. gada 31. decembrim) izstrādātu priekšlikumus pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim. Darba grupas vadītājs:
Jānis Klauze, Izglītības un zinātnes ministres padomnieks finanšu jautājumos, tālr.6704 7796, janis.klauze@izm.gov.lv  

Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa

Darba grupa izveidota, pamatojoties uz MK 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite] 4.1. apakšpunktu.

Darba grupas vadītāja: izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Kontaktpersona:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047958
e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv 

Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa

Lai nodrošinātu strukturētā dialoga attīstību nacionālā līmenī, 2010. gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas, izmantojot jau esošās struktūras, un uzsākt konsultācijas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem un politikas veidotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši nodarbinātības jomā. Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.
 

Darba grupas vadītājs: 
Emīls Anškens, 
Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents 
emils.anskens@ljp.lv 

Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstību

Darba grupa izveidota, lai saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam [ārēja saite] paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā (VI sadaļa) iekļauto 54.uzdevumu un ar Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra rīkojuma Nr.78 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” [ārēja saite] 1.punktu apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 40.4.pasākumu nodrošinātu konceptuālā ziņojuma izstrādi par valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstību.

Darba grupas vadītājs:

Edgars Severs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, tālr.67047935, edgars.severs@izm.gov.lv

Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa Darba grupa izveidota, lai līdz 2021. gada 15. aprīlim nodrošinātu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidi un pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmas ietekmi uz izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu izvērtējumu.

Darba grupas vadītāja:
Līga Buceniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore, tālr.6704 7830, liga.buceniece@izm.gov.lv

Padomes
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā (2000.gads, Dakāra) izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO), Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Saskaņā ar 2003.gada 16.septembrī Ministru kabinetā apstiprināto Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” darbību reglamentējošo nolikumu, to vada padomes priekšsēdētājs — Izglītības un zinātnes ministrs.

Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos

Īstenojot mazākumtautību izglītības politiku un aktivizētu dažādu sabiedrības viedokļu apmaiņu un rosinātu diskusiju, kā arī sekmētu mazākumtautību izglītības demokrātisku iekļaušanos vienotā Latvijas izglītības sistēmā, 2001.gadā tika izveidota Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos.

Kontaktpersona:
Olita Arkle
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047944
e-pasts: olita.arkle@izm.gov.lv

Latvijas Nacionālā sporta padome

Latvijas Nacionālās sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumus.

Kontaktpersona:
Santa Roze
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047933
e-pasts: lnsp@izm.gov.lv

Jaunatnes konsultatīvā padome

Padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Kontaktpersona:
 

Darba grupas vadītāja: izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Kontaktpersona:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047958
e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)

Apakšpadomes izveidota, valsts, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.


Kontaktinformācija:

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments
Alla.Imanta@izm.gov.lv
tālr.: 67047955

Nozaru ekspertu padomes Lai sekmētu attiecīgās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, Izglītības un zinātnes ministrija deleģējusi ministrijas pārstāvjus darbam 12 Nozaru ekspertu padomēs.

1. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktori Rūtu Gintauti - Marihinu (e-pasts: ruta.gintaute-marihina@izm.gov.lv):
1.1.Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarēs;
1.2. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs.
2. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperti Allu Imantu (e-pasts: alla.imanta@izm.gov.lv):
2.1. Pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības nozarēs;
2.2. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēs;
3. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperti Dzintru Gorbunovu (e-pasts dzintra.gorbunova@izm.gov.lv):
3.1. Būvniecības nozarē.
3.2. Tūrisma un skaistumkopšanas nozarē;
3.3. Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozarē;
4. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Ilzi Buliginu
(e-pasts: ilze.buligina@izm.gov.lv):
4.1. Ķīmiskās rūpniecības nozarē un tās saskarnozarēs;
4.2. Transporta un loģistikas nozarē;
4.3. Drukas un mēdiju tehnoloģiju nozarē.
5. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Lauru Ivetu Strodi (e-pasts: laura-iveta.strode@izm.gov.lv) – Enerģētikas nozarē.
6. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci Baibu Bašķeri (e-pasts: baiba.baskere@izm.gov.lv) – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarēs.