līdzfinansē ES + NAP logo

Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās 2021. –  2027. gada Eiropas Savienība fondu plānošanas perioda investīcijas


Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā 2021. –  2027. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda ietvaros ir 36 specifisko atbalsta mērķu pasākumi, kas iekļauti 2022. gada 2. novembrī Ministru kabinetā (turpmāk – MK) un 2022.gada 25.novembrī Eiropas Komisijā apstiprinātajā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā  2021. – 2027. gadam (turpmāk- Programma).

Plašāka informācija par  2021. –  2027. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju īstenošanas nosacījumiem

IZM atbildībā esošie specifiskie atbalsta mērķu pasākumi ar kopējo ES fondu finansējumu 712,2 miljoni eiro (ieskaitot elastības finansējumu)  un tie paredzēti projektu īstenošanai šādās investīciju jomās:

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

KOPĒJĀS ERAF, ESF INVESTĪCIJAS – 231 269 216,00 eiro (33% no IZM pieejamā finansējuma)

Vispārējās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots vairāk nekā 231,3 milj. eiro apmērā:

 • 71 miljons eiro
  • Mūsdienīgas mācību vides, risinājumu un tehnoloģiju nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura ieviešanai. 
 • 47 miljoni eiro                           
  • Mācību procesa daudzpusībai  un paplašinātās izglītības pieredzei;
  • Mācību iniciatīvām, talantu  un karjeras attīstībai.
 • 48 miljoni eiro
  • Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai;
  • Mācību un metodiskajam atbalstam pedagogiem;
  • Pedagogu profesionālajai pilnveidei.
 • 65 miljoni eiro
  • Iekļaujošas izglītības attīstībai;
  • Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem.

3 697 500

1 479 000

14 790 000

3 279 958

67 748 895

5 205 488

41 968 474

38 376 901

3 803 235

5 810 265

19 966 500

19 596 750

5 546 250

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

 

KOPĒJĀS ERAF, ESF INVESTĪCIJAS – 73 627 813 eiro

Profesionālās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots 74 miljonu eiro apmērā (10% no IZM pieejamā finansējuma):

 • 41 miljons eiro
  • Mācību vides modernizācija;
  • Mūsdienīgas mācību tehnoloģijas;
  • IT risinājumi un mācību satura digitalizācija.
 • 16 miljoni eiro                            
  • Klimatneitrālu un energoefektīvu risinājumu ieviešana mācību vidē
 • 17 miljoni eiro                            
  • Mācību satura pilnveide atbilstoši nozaru vajadzībām;
  • Darba vidē balstītu mācību attīstība;
  • Profesionālās izcilības un talantu atbalsts;
  • Atbalsts partnerības un inovāciju ieviešanai.

16 269 000

40 571 663:

 • 4.2.1.6.(1.kārta) Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei - 25 530 153;
 • 4.2.1.6.(2.kārta) Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei - 7 395 000;
 • 4.2.1.6.(3.kārta) Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei - 7 646 510

16 787 150:

 • 4.2.2.9. (1) Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai - 8 839 650;
 • 4.2.2.9. (2) Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai - 3 272 500;
 • 4.2.2.9. (3) Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai - 4 675 000.

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES ATTĪSTĪBAI

KOPĒJĀS ERAF, ESF, TPF  INVESTĪCIJAS – 342 630 912 eiro

Augstākajā izglītībā un pētniecībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 342 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma):

 • 29 miljoni eiro
  • pēcdoktorantūras pētījumu atbalstam;
 • 33 miljoni eiro
  • studiju vides modernizācijai;
 • 16 miljoni eiro
  • doktorantūras grantiem;
 • 14 miljoni eiro
  • inovāciju grantiem studentiem
   • Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšanai un RIS3 prasmju attīstībai plānotas investīcijas vairāk nekā 271 miljonu eiro apmērā;
   • Augstākās izglītības satura un aprīkojuma attīstībai plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 66 miljonu eiro apmērā.

ES fondu pētniecības finansējums paredzēts cilvēkkapitāla kapacitātes stiprināšanai viedās specializācijas jomās - doktorantūras, pēcdoktorantūras granti, studentu inovāciju granti, praktiskas ievirzes pētījumi -, zinātnes starptautiskajai sadarbībai un Latvijas integrācijai Eiropas pētniecības telpā. Tas paredz mērķtiecīgu un stratēģisku iesaisti starptautiskos sadarbības tīklos un pētniecības infrastruktūru platformās un pētniecības konsorcijos, nodrošinot plašāku zināšanu apriti un iespēju Latvijai līdzvērtīgi darboties pasaules zinātnes un inovācijas norisēs. Ieguldījumi paredzēti arī P&A infrastruktūras attīstībai, tostarp demonstrācijas un testēšanas risinājumiem, kas balstīti Latvijas industrijas attīstības vajadzībās atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai un pētnieku grupu kopsadarbībā, kā arī zinātnes digitalizācijai.

Augstākajā izglītībā ES fondu investīcijas plānotas augstākās izglītības digitalizācijai un studiju vides modernizācijai, uzsāktās akadēmiskās karjeras reformas īstenošanai, tāpat arī skolotāju izglītības atbalstam un pārejai uz ciklisku institucionālo akreditāciju.

10 121 536

51 765 000

35 496 000

5 176 500

67 840 419

18 487 501

14 025 000

16 269 000

29 580 000

22 185 000

28 126 500

739 500

621 180

12 016 875

22 185 000

5 083 937 (TPF)

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA

 

KOPĒJĀS ERAF, ESF, TPF  INVESTĪCIJAS – 64 687 340 eiro

Pieaugušo izglītībā un pētniecībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 64 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma):

18 310 927,00:

 • 4.2.4.1. (1. kārta) Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai - 12 495 000;
 • 4.2.4.1. (2. kārta) Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai - 5 815 927.

29 429 946

16 946 467 (TPF)