Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. ES programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” apvieno jauniešus, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību, un reaģē uz sabiedrības un humanitārās krīzes izraisītām problēmām. Jaunieši ar Eiropas Solidaritātes korpusa palīdzību nodrošina iespēju apliecināt savu apņemšanos sniegt labumu kopienām, vienlaikus gūstot noderīgu pieredzi un kompetences personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, sociālajai, pilsoniskajai un profesionālajai attīstībai, tādējādi uzlabojot savu nodarbināmību.

2008. gadā tika apstiprināts Padomes ieteikums par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti Eiropas Savienībā. To šobrīd nepieciešams pārskatīt atbilstoši mūsdienu situācijai, lai novērstu finansiālus, juridiskus un administratīvus šķēršļus, kas šobrīd kavē jauniešu brīvprātīgā darba mobilitāti, īpaši, kas attiecas uz jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Nepieciešams nākotnē nodrošināt Eiropas Solidaritātes korpusa sinerģiju ar nacionālajām brīvprātīgā darba shēmām, veicināt jaunu digitālo rīku izmantošanu, lai radītu drošas un augstas kvalitātes brīvprātīgā darba iespējas.

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kuras rezultāti sniegs ieguldījumu Padomes 2008. gada ieteikuma par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti Eiropas Savienībā pārskatīšanai, un sagaidāms, ka Eiropas Komisija sagatavos jaunu priekšlikumu Padomes ieteikumam.

Iniciatīvas mērķis ir:

  • mazināt šķēršļus jauniešu pārrobežu brīvprātīgajam darbam un solidaritātei, lai veicinātu netraucētu darbību un palielinātu Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi;
  • ierosināt politikas norādes, lai uzlabotu Eiropas Solidaritātes korpusa un tā pārrobežu brīvprātīgā darba un solidaritātes darbību iekļautību, kvalitāti un atpazīstamību;
  • atbalstīt brīvprātīgo jauniešu informēšanu un iesaistīšanos pārrobežu solidaritātes darbībās;
  • atbalstīt savstarpējo papildināmību starp pilsoniskā un brīvprātīgā darba shēmām dalībvalstīs un Eiropas Solidaritātes korpusu;
  • stimulēt savstarpēju mācīšanos un sadarbības tīklu veidošanu starp dalībvalstīm.

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 2021.gada 21.jūlijam.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu un tiešsaistes anketa ir pieejama šeit.