2016. gada 2. augustā Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”” ( turpmāk - MK noteikumu Nr.249).

Grozījumi tika izstrādāti ar mērķi nodrošināt minēto noteikumu atbilstību Finanšu ministrijas 2016.gada 3.jūnija skaidrojumam par snieguma rezerves piemērošanu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Finanšu ministrijas skaidrojums tapa pēc MK noteikumu Nr.249 pieņemšanas, tāpēc būtiski bija nodrošināt savstarpēju atbilstību un viennozīmīgu normu regulējuma izpratni un piemērošanu.
Grozījumu rezultātā tiks paplašinātas pašvaldību iespējas, iesniedzot 8.1.3.SAM projektu iesniegumu, izvēlēties tām atbilstošāko risinājumu attiecībā uz snieguma rezerves iekļaušanu 8.1.3.SAM projektā. Papildus tam ar MK noteikumu Nr.249 grozījumiem būvprojekta, tai skaitā būvprojekta minimālās stadijas izstrāde, neatkarīgu būvekspertīžu un tehnisko apsekošanu tai skaitā neatkarīgas būvprojekta ekspertīzes veikšana tiek viennozīmīgi noteiktas kā neatkarīgas darbības ar auditējamu vērtību. Līdz ar to būvprojekta un tā ekspertīzes izstrādes izmaksas pilnā apmērā būs attiecināmas arī tad, ja tās radīsies pēc 8.1.3.SAM projekta iesnieguma iesniegšanas.
Tāpat grozījumi nosaka sadarbības partnera finansēšanas kārtību VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektā, kā arī sniedz skaidrojums par atbalstāmajām darbībām un finansēšanu elektrības pieslēgumu rekonstrukcijas vai izbūves nepieciešamības gadījumos.
Grozījumu tehniski precizējumi, tagad finansējuma saņēmējiem sniedz skaidru atbildi, ka dienesta viesnīcu aprīkojuma iegādes izmaksas sevī ietver profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu, virtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī tiek attiecināta arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde, kas netiek iepirkta kopā ar būvdarbiem.

Kā jau iepriekš informējām, turpinot profesionālās izglītības modernizāciju, turpmāko piecu gadu laikā profesionālās izglītības iestāžu attīstībā tiks ieguldīti 104,7 milj.eiro, kas pamātā ir Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums. Modernizācijas procesā tiks turpināta profesionālās izglītības kompetences centru izveide, optimizējot administratīvos resursus, lai vienā mācību iestādē koncentrētu iespējami plašu profesionālo programmu klāstu. Tādējādi tiks nodrošināta kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamība visos Latvijas reģionos. Tāpat ES fondu investīcijas ieguldīs, lai nodrošinātu profesionālo izglītības iestāžu piedāvāto programmu un mācību aprīkojuma atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī infrastruktūras uzlabošanai – dienesta viesnīcu, sporta un citu būvju modernizēšanai.

Aktivitātes tiks īstenotas ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmajā kārtā atbalsts paredzēts 17 valsts dibinātu un IZM padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. Otrajā atlases kārtā atbalsts paredzēts 10 valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai.

Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu uzlabošanai" ietvaros IZM ir veikusi būtiskus ieguldījumus profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā. Kopumā infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija veikta 27 profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs, ieguldot 158,65 milj. eiro. No 280 īstenojamām prioritārās profesionālās izglītības programmām pilnībā modernizētas 88, bet daļēji modernizētas 54 prioritārās profesionālās izglītības programmas.

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi”