Lai sniegtu atbalstu koledžu studiju programmu piedāvājuma palielināšanai un to īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšanai, valdība 2016. gada 9. augustā apstiprināja  Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piešķīruma nosacījumus 8.1.4. specifiskajam atbalsta mērķim „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”.

shutterstock 340339970Ekonomikas ministrija informatīvajos ziņojumos par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm uzsver, ka turpmākajos gados vislielākās problēmas atrast darbu būs iedzīvotājiem bez profesionālās kvalifikācijas. Viens no risinājumiem, lai mazinātu neatbilstību starp augstākās un profesionālās izglītības piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu, ir palielināt izglītojamo skaitu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (turmāk - koledžas) studijās, kuri mācās STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) izglītības programmās, tajā skaitā medicīnas un radošo industriju jomās (turpmāk – STEM). 

Šī mērķa īstenošanai valdības apstiprinātais plānotais kopējais finansējums ir 14 185 198 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 12 057 418 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 127 780 euro. Projektus iesniegt un saņemt finansējumu varēs tās koledžas, kas 2015./2016.ak.g. īsteno STEM pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un vienlaikus arī profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas.

Finansējums paredzēts koledžu STEM izglītības programmu infrastruktūras attīstībai un aprīkojuma modernizācijai. 8.1.4.SAM ietvaros ir tās, kuras ietilpst šādās izglītības tematiskajās grupās vai jomās: Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; Lauksaimniecība; Veselības aprūpe; Mākslas; Vides aizsardzība. Līdz ar to finansējums tiks izmantots iekārtu un aprīkojuma iegādei, tai skaitā specifisku laboratoriju pilnveidei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei, kā arī koledžu bibliotēku fondu papildināšanai, uzlabojot koledžās izglītības vidi un tādā veidā veicinot koledžu konkurētspēju.

Projektus plānots īstenot ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim, to rezultātā nodrošinot STEM studiju programmu modernizācijas pabeigšanu un Latvijas tautsaimniecības transformācijai nepieciešamo cilvēkkapitālu.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""