Lai skolās būtu iespējas īstenot daudzveidīgus pasākumus skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, tādējādi nozīmīgi paaugstinot Latvijas skolēnu mācību sniegumu, valdība 2016. gada 30. augustā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus, kas nosaka kārtību, kā tiks izmantots Eiropas Sociālā fonda finansējums pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā. 

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka projektu līdz 2020.gada 31.decembrim īstenos Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC), sadarbībā ar pašvaldībām vai to izglītības pārvaldēm. Projekta īstenošanas uzsākšana noteikta ne vēlāk kā 2017.gada 1.janvārī.
Latvijas izglītības sistēmas viens no lielākajiem izaicinājumiem ir attīstīt katra skolēna kompetences un spējas, nodrošināt kompleksu atbalstu izglītības iestādes līmenī. Kā vienu no būtiskākajiem traucēkļiem šī izaicinājuma sasniegšanai daudzi vecāki min agrīnas un savlaicīgas bērna speciālo izglītības vajadzību diagnostikas trūkumu mūsu skolās. Līdz ar to netiek pilnīgi attīstīts skolēna potenciāls sekmīgai zināšanu un prasmju apguvei, nereti izpaliek talantu atklāšana un attīstība, kā arī netiek izmantota iespēja veikt preventīvus pasākumus skolēna funkcionālo un speciālo vajadzību savlaicīgai kompensēšanai. shutterstock 109977371
Tuvāko četru gadu laikā iezīmēto problēmu risinājumā ir paredzēts ieguldīt vairāk nekā 34 milj. euro, no tiem Eiropas Sociālā fonda finansējumu – 29 milj. euro apmērā, bet valsts budžeta līdzfinansējumu– 5 milj. euro. No šī finansējuma 90% nonāks pašvaldībās, tālāk ieguldot 54% individuālas pieejas attīstībai mācību satura daudzveidīgai apguvei, bet 36% individuālas pieejas attīstībai ārpusstundu pasākumu veidā.
Savukārt atlikušie 10% finansējuma tiks izmantoti pedagogu tālākizglītībai, paredzot pilnveidot pedagogu profesionālās prasmes darbam ar skolēniem, kam ir dažāds spēju un prasmju līmenis, tostarp autorrisinājumu ieviešanai un iekļaujošas izglītības īstenošanai. Par šo finansējumu VISC arī izstrādās ieteikumus pašvaldībām un veiks pašvaldību plānu ieviešanas kvalitātes uzraudzību, nodrošinās metodoloģisku atbalstu, informācijas uzkrāšanu un izstrādāto materiālu datu krātuves izveidi.
Projekta rezultātā 272 vispārējās izglītības skolas, no tām vismaz 15 Rīgā, tiks iesaistītas pašvaldību izstrādāto izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu īstenošanā. Prioritāri projektā tiks iesaistītas tās skolas, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, tai skaitā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Šajās skolās tiks ieviestas jaunas mācību formas - individuālas pieejas skolēna attīstībai mācību satura apguvei stundās un ārpusstundu pasākumu veidā. Līdz ar to blakus mācību priekšmetu skolotājiem skolās strādās arī atbalsta personāls - pedagogu palīgi, speciālie pedagogi, psihologi, surdotulki, asistenti, logopēdi.
Ārpus formālās izglītības iespēju izmantošanā ir plānots motivēt bērnus un jauniešus piedalīties interešu izglītības programmās, nodrošinot daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu skolās, kā arī izveidot atbalsta sistēmu skolēnu individuālo spēju attīstībai, kas ietvers atbalstu arī jauniešu tehniskajai jaunradei, tādā veidā veicinot interesi par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku (turpmāk - STEM). Apstiprinātie noteikumi paredz projeta rezultātā radītas jaunas iespējas individuālo spēju atklāšanai un izkopšanai, tajā skaitā sniedzot atbalstu pedagogiem par papildu darbu ar skolēniem, kuriem ir augsts sasniegumu potenciāls.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”