Lai nodrošinātu plašāku pedagogu un atbalsta personāla iesaisti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un tādējādi veicinātu daudzveidīgus pasākumus un nodrošinātu daudz precīzāk mērķētu individuālu pieeju skolēnam, valdība 2017.gada 16.augustā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos, kas regulē minētā projekta īstenošanas nosacījumus. Pēc to stāšanās spēkā, uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības kā projekta sadarbības partneri varēs daudz brīvāk iesaistīt pedagogus, speciālos pedagogus, psihologus un logopēdus projekta īstenošanā.

  shutterstock 70864813Pieņemtie grozījumi atceļ iepriekš noteikto ierobežojumu par personāla iesaisti projekta īstenošanā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Turpmāk pedagoģisko personālu projektā varēs iesaistīt arī uz mazāku daļlaiku, atlīdzības izmaksu šādā gadījumā veicot saskaņā ar pašvaldības personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi atbilstoši projektā nostrādātajam stundu skaitam.  Šādi pedagogu darba un noslodzes projektā atskaites nosacījumi pašvaldībām būs jāpiemēro līdz brīdim, kad tiks apstiprināta vienas vienības izmaksu metodika stundas likmes noteikšanai. Tā projekta īstenotājiem mazinās administratīvo slogu, nodrošinot vienkāršotu atskaitīšanās procedūru projekta izmaksu attiecināšanai, un, galvenais, neatkarīgi no katras pašvaldības ietvaros piemērotās atlīdzības politikas nodrošinās vienotu pieeju visos ES fondu finansētos projektos iesaistīto speciālistu – pedagogu, pedagogu palīgu, speciālo pedagogu, psihologu un logopēdu atlīdzības noteikšanai.
Apstiprinātie noteikumu grozījumi arī iekļauj papildinājumu projektā, kas nosaka, ka pašvaldības pakalpojuma izmaksās var ietvert mācību tehnoloģiju iegādes vai nomas izmaksas profesionālās pilnveides pasākumu īstenošanai. Projektā ir paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide skolas vidē, kur viens no plānotajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides moduļiem ir kompetenču attīstība, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas rīkus.
Papildus tam pieņemtie grozījumi paredz projekta īstenošanas pagarināšanu no 2020.gada 31.decembra līdz 2021.gada 31.augustam, tādējādi nodrošinot atbalsta pasākumu īstenošanu vispārējās izglītības iestādēs četru gadu garumā, kā arī iespēju finansējuma saņēmējam piemērot saimnieciskā izdevīguma principu, iegādājoties mācību tehnoloģijas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana neietekmēs valsts un pašvaldību budžetu kopējā projekta īstenošanas termiņā.

Aicinām iepazīties ar apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB