2018.gada 19.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā norisinājās seminārs par ES fondu finansētā pasākuma “Inovāciju granti studentiem” mērķiem, idejām un projektu atbalstāmajām darbībām. Seminārā piedalījās augstākās izglītības institūciju pārstāvji un studenti, darba grupās diskutējot par inovācijas veicinošas vides izveidi augstskolās, mācībspēku un studentu motivēšanas mehānismiem, augstākās izglītības institūciju sadarbību ar komersantiem un citiem jautājumiem.

P1270273Diskutējot par augstskolu vidi, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka inovatīvu ideju radīšanai un izstrādei augstākās izglītības institūcijām ir jāveicina zinātnes attīstība, jāuzlabo sadarbība ar partneriem – citām augstākās izglītības institūcijām, zinātniskām institūcijām un uzņēmējiem, kas ļautu risināt problēmas multidisciplināri, kā arī iespējami jātuvina studiju process reālām dzīves problēmām un praksei.

Diskusijā par sadarbību ar komersantiem studentu inovāciju kompetenču attīstībai darba grupa secināja, ka augstākās izglītības iestādēm ir svarīgi izprast, kā sadarbība ar uzņēmējiem varētu veicināt ne tikai konkrēta uzņēmuma attīstību, bet arī visas nozares attīstību. Darba grupā secināts, ka akadēmiskajā vidē ir jāveicina starp-sektoru sadarbība dažādos veidos, tostarp, augstskolās izmantojot uzņēmēju – vieslektoru pakalpojumus. Tāpat dalībnieki atzīmēja, ka šobrīd uzņēmējiem nereti ir nepieciešami ātrāki risinājumi, nekā tos spēj piedāvāt augstākās izglītības institūcijas, un ka inovatīvu ideju izstrāde kavējas studentu un mācībspēku lielās noslodzes dēļ.

Programmas “Inovāciju granti studentiem” mērķis ir attīstīt līderības, inovācijas un uzņēmējspēju studentiem, izstrādāt zinātnē balstītas inovatīvas idejas – produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas un stiprināt augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem. Projektu varēs iesniegt augstskolas vai koledžas, kas īstenos to ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem – citu augstākās izglītības institūciju, zinātnisko institūciju, komersantu, biedrību vai nodibinājumu, valsts vai pašvaldības institūciju. Finansējums tiks piešķirts augstākās izglītības institūciju izstrādāto Studentu inovāciju programmu īstenošanai, kas ietver tādus pasākumus kā inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiek īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, un citi pasākumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir vismaz 38,5 milj. euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 28,9 milj. euro apmērā un privātais līdzfinansējums vismaz 9,6 milj. euro apmērā.

Ņemot vērā to, ka seminārā bija maz pārstāvēti komersanti, ministrija plāno atsevišķas tikšanās ar komercsektoru, lai diskutētu par uzņēmēju un augstskolu sadarbības formām, uzņēmēju vajadzībām, iespējām un ieguldījumu programmas “Inovāciju granti studentiem” īstenošanā.

Plānots, ka atklātu projektu iesniegumu atlasi ES fondu pasākumā “Inovāciju granti studentiem” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinās š.g. martā, projektu iesniegumu sagatavošanai paredzot vismaz trīs mēnešus. Atkārtots publiskais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu plānots š.g. aprīlī.

 Semināra prezentācijas:

IZM prezentācija - SAM 1.1.1.3. " Inovāciju granti studentiem"  idejas un mērķi

2.darbas grupas prezentācija - Sadarbība ar komersantiem studentu inovāciju kompetenču attīstībai