2018.gada 28.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkots informatīvais seminārs un publiska diskusija par ES fondu finansētās programmas “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”* mērķiem, idejām un projektu atbalstāmajām darbībām. Seminārā piedalījās augstskolu un koledžu studiju, zinātnes un attīstības daļu pārstāvji, administratīvo un IT lietu departamentu pārstāvji, kuri būs iesaistīti projektu izstrādē un īstenošanā.

P1270547Programmas ietvaros paredzēts pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Iepriekšminētos mērķus plānots sasniegt, stiprinot industrijas iesaisti studiju procesa nodrošināšanā, ieviešot uz rezultātu orientētas kvalitātes vadības sistēmas un e-risinājumus (iekšējās informācijas sistēmas, tiešsaistes mācības, e-eksāmeni u.c.), stiprinot akadēmiskā godīguma kultūru un attīstot līderības un inovāciju prasmju attīstību augstskolu vadībai. 

Diskutējot par augstākās izglītības iestāžu labas pārvaldības praksi, semināra dalībnieki secināja, ka būtiska loma ir labas pārvaldības un studiju organizēšanas iedzīvināšanai visu augstākās izglītības institūciju līmeņos. Augstskolu pārstāvji tika aicināti domāt par rīcības modeļiem, lai panāktu, ka starptautiski augstas kvalitātes izglītība ir gan izglītības institūciju vadības, gan pasniedzēju un studentu galvenais mērķis, vienlaikus ievērojot akadēmiskā godīguma principus.
Attiecībā uz nozares iesaisti augstskolu pārvaldības procesos un studiju īstenošanā patlaban novērojama situācija, ka sadarbība starp augstskolu un industriju bieži vien ir formāla, līdz ar to studiju process ir attālināts no reālās dzīves izaicinājumiem. Tāpēc augstākās izglītības institūciju pārstāvji tika aicināti domāt par pasniedzēju un studentu motivēšanu, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas uzņēmumu attīstībā.

Izglītības un zinātnes ministrija aicināja augstākās izglītības institūciju pārstāvjus diskutēt arī par dažādiem mūsdienīgiem studiju organizēšanas modeļiem un to ieviešanas iespējām studiju programmās, piemēram, semināru un lekciju rīkošanu nozares uzņēmumos un bijušo studentu (absolventu) aktīvāku iesaisti mācību procesa organizēšanā. Klātesošie arī pārrunāja resursu (pasniedzēji, infrastruktūra, bibliotēkas u.c. resursi) koplietošanas iespējas un e- risinājumu ieviešanas praksi augstākās izglītības institūcijās. Tāpat diskusijā tika akcentēta augstskolu vadības loma un iesaiste akadēmiskā personālu kompetenču pilnveidē. Lai uzlabotu starptautiskas konkurences rādītājus un panāktu ilgtspējīgu attīstību strauji mainīgajā laikā, augstāko izglītības institūciju pārstāvjiem jādomā par to, kā attīstīt pētniecības centrus izglītības iestādēs un kļūt pievilcīgām studentiem starptautiskā līmenī, ceļot augstskolu prestižu.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir 20 milj. euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 17 milj. euro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 milj. euro apmērā.

Projektu iesniegumu atlase ES fondu pasākumā “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ir izsludināta un projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 27.aprīlim.

Semināra/diskusiju prezentācijas:

 

* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķis "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"