2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā būtiskas investīcijas ir plānotas STEM* studiju un pētniecības infrastruktūras attīstībai – kopā studiju kvalitātes un pētniecības izcilības uzlabošanā tiek ieguldīti 157 milj. euro. Gandrīz 75% finansējuma jeb 113 milj. euro tiek investēti universitātēs kā zināšanu centros. Šo projektu īstenošanu universitātes uzsāka pagājušā gada beigās un šī gada sākumā.

Izglītības un zinātnes ministrija tikās un pārrunāja projektu ieviešanas gaitu ar Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Daugavpils Universitātes (DU), Liepājas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjiem. Kopumā projektu ieviešana universitātēs noris atbilstoši plānotajam. Lai sasniegtu plānotos rezultātus, universitātes katru problēmjautājumu risina individuāli un šobrīd nopietnus riskus plānoto darbu neizpildei neredz. Darbu grafiks patlaban ir saspringts, un daudzas iestrādes universitātes īsteno jau no 2016. gada.

LU ES fondu līdzekļus plānots ieguldīt LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā, LU Matemātikas un informātikas institūta rekonstrukcijā, LU Paula Stradiņa medicīnas koledžas rekonstrukcijā, kā arī mācību aprīkojuma un iekārtu iegādē.

  LU ātrijs darba kab tv

LU Akadēmiskā centra zinātņu mājas projekts                                                                                              LU Akadēmiskā centra zinātņu mājas projekta iekšskats - ātrijs ar darba kabinetiem

Savukārt LLU ERAF finansēto projektu ietvaros plānota LLU, Dārzkopības un Agroresursu un ekonomikas institūta zinātniskās infrastruktūras modernizācija un zinātniskās aparatūras un pētniecības laboratoriju aprīkojuma atjaunošana, 44 STEM studiju programmu modernizācija, kā arī Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācija LLU sastāvā. Būvdarbi tiks veikti 15 objektos.

Liepājas Universitātē līdzekļus plānots ieguldīt universitātes galvenās ēkas atjaunošanā un telpu pielāgošanā Dabas un inženierzinātņu fakultātes izvietošanai. Tāpat tiks modernizētas astoņas studiju programmas un ierīkotas piecas laboratorijas.

DU ERAF finansējums tiek ieguldīts universitātes modernizēšanā, iegādājoties jaunu aprīkojumu starptautiski novērtētajās pētniecības programmās definētajās prioritārās attīstības jomās: matemātika, fizika u.c., kā arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniecības infrastruktūras modernizēšanā viedās specializācijas jomās.Tāpat projektu ietvaros tiks palielināts modernizēto STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu skaits. 

RTU

RTU ERAF projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt jaunu ēku Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes vajadzībām, pārvietot un koncentrēt Mašīnzinību, transporta un aeronautikas un Būvniecības inženierzinātņu fakultāti Ķīpsalā, kā arī izveidot Zinātnes un inovāciju centru.

Savukārt RSU tiks attīstīta pētniecības infrastruktūra, izveidojot platformu pētniecības attīstībai farmācijā, un palielināts mācību laboratoriju un citu mācību telpu skaits farmācijas un medicīnas studiju virzienos. 

 RSU jaunā farmācijas un medicīnas mācibu laboratoriju korpusa projekts

                                                                                                                                                                                                                 RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes  jaunās ēkas projekts

Būvniecības darbi šobrīd notiek LU Zinātņu mājā, RTU Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultātē un atsevišķos LLU objektos, bet Liepājas Universitātē ēkas atjaunošanu plānots pabeigt jau š.g. 1.jūnijā.

 

  RSU Farmācijas un Medicīnas laboratoriju jaunā korpusa projekts 

* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"; Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju  programmu  skaitu".                                                                                                                                                                                                                         

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB