2018. gada 11.aprīlī Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā filmu skolā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais informatīvais seminārs un publiskā diskusija par ES fondu finansētās programmas "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"* īstenošanas idejām un mērķiem. Seminārā piedalījās augstskolu un studiju programmu vadītāji, personāla daļu vadītāji un citi interesenti. 

822 diskusijaProgrammas ietvaros investīcijas paredzēts ieguldīt mācībspēku kapacitātes stiprināšanai vairākos veidos: sagatavojot jaunos, perspektīvos akadēmiķus doktorantūras programmās, piesaistot ārvalstu personālu akadēmiskajam darbam, nodrošinot mācībspēku stažēšanos Latvijas uzņēmumos un nodrošinot specializētas mācības noteiktu kompetenču apguvei (svešvalodas, tehnoloģiju un digitālā pratība, komunikācijas un līderības prasmes). 

Diskutējot par mācībspēku stažēšanos Latvijas uzņēmumos, dalībnieki atzīmēja, ka pasniedzēji dažkārt nejūtas motivēti stažēties, jo uztraucas par darba slodžu salāgošanu un risku zaudēt darbu akadēmiskajā vidē. Savukārt, uzņēmumi ne vienmēr ir atvērti jaunu darbinieku uzņemšanai, jo raizējas par komercnoslēpuma nosargāšanu stažēšanās ietvaros.

Attiecībā uz ārvalstu personāla piesaisti semināra dalībnieki diskutēja par iespējamajiem kritērijiem, pēc kādiem varētu izvēlēties ārzemju mācībspēkus, uzsverot to kompetenču nozīmi, kas ir trūkstošas Latvijas akadēmiskajā vidē, pasniedzēja starptautisko atpazīstamību un sadarbību ar ārzemju industriju, kā arī svešvalodu zināšanas. Tāpat dalībnieki runāja par iespējām piesaistīt darbam tos Latvijas akadēmiķus, kas šobrīd akadēmisko kapacitāti stiprina ārvalstīs.

Būtiska nozīme ir programmas ietvaros uzsākt ilgtspējīgu sadarbību gan ar ārvalstu akadēmisko personālu, gan ar perspektīviem doktorantūras studentiem. Augstskolu pārstāvji tika aicināti uzrunāt jaunos talantus - doktorantus -, kuri jau šobrīd var tikt iesaistīti akadēmiskajā darbā - piemēram, semināru, praktisku nodarbību un laboratorijas darbu ietvaros.

Semināra/diskusiju prezentācijas:

Pasākuma "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" 1.kārtas īstenošanai pieejamas investīcijas 20,3 milj. eiro apmērā. Projektu iesniegumu atlase ir izsludināta un projektus var iesniegt līdz 2018.gada 11.jūnijam.  Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (Laidiens: 11.04.2018., Nr. 72)

 

*Ministru kabineta noteikumi Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"