Lai pielāgotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam, Ādažu novadā nupat ir sākušies būvdarbi, kuru laikā tiks uzcelta jauna mācību ēka 800 sākumskolas audzēkņiem. Tā kā pēdējo gadu laikā Ādažu vidusskolā skolēnu skaits ir katru gadu pakāpeniski audzis, radās nepieciešamība būvēt jaunu skolas ēku, kas būs paredzēta 1. – 4. klašu audzēkņiem.

Adazu sakums 821Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta jauna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša izglītības iestādes ēka, kas būs aprīkota ar mūsdienīgu, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu IKT aprīkojumu, kā arī atbilstošām mēbelēm. Kopējās projekta izmaksas ir 18, 7 milj. euro, tai skaitā, ERAF finansējums – 2,6 milj. euro, valsts budžeta dotācija – 1,9 milj. euro un pašvaldības finansējums – 14,3 milj. euro.

Vairākās Latvijas pilsētās un novados ir sākušies vērienīgi būvniecības projekti, kas paredz modernizēt pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru ar mērķi sekmēt kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu*. ES struktūrfondu finansējums tiek piešķirts ergonomiskas mācību vides izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai un dienestu viesnīcu modernizēšanai, kā arī valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

Laika posmā no 2014. līdz 2023. gadam vairāk nekā 110 vispārējās izglītības iestādēs 38 pašvaldībās plānots ieguldīt 168,1 miljonus eiro izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā. Kopumā programmas ietvaros paredzēts modernizēt 100-115 vispārējās izglītības iestādes, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši izglītojamo. 

SKOLA FOTO 002

Ādažu jaunās sākumskolas projekts 


* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"