Šodien, 2018.gada 25.maijā  ir  izsludināta  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" otrā atklātā  projektu iesniegumu atlase. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra  šajā atklātajā atlasē projektu iesniegumus vērtēšanai  pieņems  līdz š.g. 3. septembrim.

zin kis mishPasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Atlases otrajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 19,2 miljonu eiro apmērā. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie). Projektu iesniegumu atlasē atbilstoši 2016.gada 12.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.34  var  iesniegt gan ar saimniecisko darbību saistītus, gan nesaistītus praktiskas ievirzes pētījumu projektus. Tāpat pasākuma ietvaros var iesniegt projekta iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020"  un novērtēts virs kvalitātes sliekšņa, bet nesaņēma finansējumu projekta īstenošanai. 

Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti, ko veido valsts budžeta atbalsta intensitāte – 34,7 procentu apmērā un ERAF atbalsta intensitāte – 57,8 procentu apmērā. Savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Paredzēts, ka tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projektu ietvaros tiks atbalstītas šādas darbības:

  • pētniecība - jaunu zināšanu ieguve un jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde;
  • tiesību aizsardzība, kas ietver tehnoloģiju tiesību iegūšanu, apstiprināšanu un aizstāvēšanu ( patenti, zinātība,augu selekcijas sertifikācija,  programmatūras autortiesības u.c.);
  • zināšanu pārnese - zināšanu publicēšana, ar intelektuālā īpašuma nodošanu vai lietojuma tiesību pieškiršanu saistītu līgumu slēgšana. 

Projektu realizācijā varēs attiecināt  atlīdzību pētniecībā nodarbinātiem darbiniekiem,  pētniecības infrastruktūras iegādes/izveides izmaksas, ciktāl tās projektā izmanto pētniecībā, ārējo pakalpojumu izmaksas, t.sk. inspicēšanu, testēšanu, sertifikāciju, kalibrēšanu, lai nodrošinātu datus, kas salīdzināmi ar citās valstīs veiktajiem pētījumiem

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34.

Noderīga informācija projektu iesniegumu sagatavošanai tiks sniegta vairākos semināros Rīgā un reģionos, pirmais no tiem plānots 14. jūnijā. Plašāka informācija par informatīvajiem pasākumiem un pieteikšanās semināru apmeklējumam būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”.

Prezentācija  -  «Praktiskas ievirzes pētniecība» otrās kārtas īstenošanas nosacījumi