Augstskolas  no š.g. 22. jūnija līdz 1.oktobrim ir aicinātas pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam studējošo  inovāciju  sekmēšanai, lai projektu ietvaros  augstskolās studiju procesā  attīstītu  studentu līderību, inovāciju un uzņēmējspējas, kā arī  lai veicinātu zinātnē balstītu inovatīvu ideju -  produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādi. Virzībā uz šo rezultātu u ES fondu atbalsta programmā arī paredzēts  stiprināt augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem, Studentu inovāciju programmas īstenošanā piesaistot privāto finansējumu.

komanda 210972358Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir 38,5 milj. euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 28,9 milj. euro apmērā un privātais līdzfinansējums vismaz 9,6 milj. euro apmērā. Šai pirmajai atlases kārtai plānotais finansējums ir vismaz 26,4 milj.euro, no kuriem 19,8 milj.ir ERAF, bet vismaz 6,6 milj.euro - privātais līdzfinansējums. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 2,5 miljoni eiro, ERAF finansējuma daļa – 75% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Finansējums tiks piešķirts augstākās izglītības institūciju izstrādāto Studentu inovāciju programmu īstenošanai, kas ietver dažādus pasākumus, piemēram, inovāciju konkursus un sacensības, inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiks īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, studentu jaunuzņēmumu (startup) izveidi, tehnisko jaunradi, modelēšanu, eksperimentēšanu un citus pasākumus, kas var nodrošināt studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību. Realizējot noteiktas idejas, augstskolas un studenti sadarbosies arī ar komersantiem, tādējādi stiprinot augstskolu un uzņēmējdarbības mijiedarbību.Jāņem vērā, ka projektu var iesniegt augstskolas vai koledžas, kas īstenos to ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem – citu augstākās izglītības institūciju, zinātnisko institūciju, komersantu, organizāciju, kas ir kompetenta jaunu produktu izstrādes un biznesa attīstības jautājumos, valsts vai pašvaldības institūciju..

Projektu īstenošanas rezultātā plānots, ka  tiks radītas inovācijas – izstrādāti jauni produkti, procesi, pakalpojumi, tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, tiks izveidoti prototipi vai būtiski uzlabotas produktu izstrādes metodes, kā arī palielināsies studējošo nodibināto jaunuzņēmumu skaits un studējošo skaits, kas iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akseleratorā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumus ERAF atbalsta saņemšanai var iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā š.g. līdz 1. oktobrim.

Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapas sadaļā - izsludinātās atlases. 

Ar detalizētiem  Studentu inovāciju grantu nosacījumiem aicinām iepazīties  -2018. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 " Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi".