Sadarbībā ar TVRīga24  Izglītības un zinātnes ministrija 19.oktobrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā rīkoja diskusiju par bioekonomikas attīstību Latvijā. Diskusijā piedalījās pārstāvji no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, kā arī  valsts pārvaldes darbinieki no Zemkopības ministrijas un ES fondu koordinējošām institūcijām. Diskusijas dalībnieki pārrunāja nozares aktualitātes, īpašu uzmanību vēršot uz zinātnisko institūciju un komersantu dialoga un sadarbības izvērtējumu.

Pasākuma laikā Izglītības un zinātnes ministrija sniedza vispusīgu bioekenomikas jomas attīstības izvērtējumu, sniedzot ieskatu arī Eiropas Savienības struktūrfondu programmās, kurās piedaloties, var iegūt finansējumu bioekonomikas jomas projektu īstenošanai.* bioek disk

Klātesošie diskutēja par to, kādas ir valsts un ES struktūrfondu sniegtās priekšrocības pētniecības projektu īstenošanā, par zinātnisko institūciju pētījumu nozīmi uzņēmējdarbībā un ieguldījumu, ko pētniecībā sniedz mijiedarbība ar komersantiem. Tāpat klātesošie pārrunāja iespējas veicināt zinātnisko institūciju dialogu ar uzņēmējdarbības sektoru un pētniecisku ideju komercializāciju. Diskusijas dalībnieki dalījās savā profesionālajā pieredzē attiecībā uz tādām Latvijā nozīmīgām rūpniecības jomām kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība un farmācija. Dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka ir jāstiprina visu iesaistīto pušu komunikācija – valsts institūcijām ir jāizvēlas piemērotākie komunikācijas kanāli un formulējumi attiecībā uz struktūrfondu programmām, informējot uzņēmumus un zinātniskās institūcijas pārstāvjus par ES investīciju iespējām, savukārt komersantiem un pētniekiem ir jāveicina savstarpējs dialogs, meklējot arvien jaunas sadarbības formas un risinājumus saiknes stiprināšanai. Jāņem vērā, ka tieši savstarpējas sadarbības rezultātā Latvijas tautsaimniecību iespējams virzīt uz augstvērtīgu produktu un pakalpojumu izstrādi.
Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu projektu ietvaros, sadarbojoties pētniekiem un komersantiem, tiek īstenoti praktiskās ievirzes pētījumi, kas sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu, inovāciju un tehnoloģiju radīšanā. Projektā tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Savukārt programmā “Pecdoktorantūras pētniecības atbalsts” pakāpeniski tiek attīstītas pēcdoktorantu prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte, nodrošinot jauno pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Programmas mērķis ir ļaut mērķtiecīgiem, jauniem zinātniekiem – pēcdoktorantiem realizēt savas pētnieciskās ambīcijas vietējā un starptautiskā līmenī.

* Specifiskā atbalsta mērķis 1.1.1.1. Praktiskās ievirzes pētījumi, Specifiskā atbalsta mērķis SAM 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts