2019. gada 12. augustā ir izsludināta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi"* trešā atklātā projektu iesniegumu atlase. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā šajā atklātajā atlasē projektu iesniegumus vērtēšanai pieņems līdz š.g. 21. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni euro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10 miljonu euro apmērā. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 euro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 euro. Līdzīgi kā otrajā projektu iesniegumu atlasē, atsevišķi tiks vērtēti un salīdzināti ar saimniecisku darbību nesaistīti projektu iesniegumi (ar pieejamo publisko finansējumu 7,6 miljoni euro) un ar saimniecisku darbību saistīti projektu iesniegumi (ar pieejamo publisko finansējumu 5,66 miljoni euro).

Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie). Projektu iesniegumu atlasē var tikt iesniegti gan ar nesaimniecisko un saimniecisku darbību saistīti praktiskas ievirzes pētījumu projektu iesniegumi. Atlases ietvaros var tikt iesniegti projektu iesniegumu, kas Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" ir novērtēti virs kvalitātes sliekšņa, bet nav saņēmuši finansējumu projekta īstenošanai, vienlaikus atbilstot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ieviešanas nosacījumiem.
Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma (ERAF un valsts budžets) intensitāte ir 92,5 procenti. Savukārt ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 40 – 80 procenti, ko nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tiks atbalstītas šādas darbības:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
  • pētniecība, kas ietver fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi;
  • tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;
  • projekta ietvaros radīto zināšanu izplatīšanu mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, tai skaitā sabiedrības iesaiste projekta norisēs un informēšana par projekta rezultātiem, kas nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi un projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamie materiāli ir pieejami Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē.

Noderīga informācija projektu iesniegumu sagatavošanai tiks sniegta CFLA un IZM rīkotajā seminārā septembrī. Plašāka informācija par pieteikšanos semināra apmeklējumam būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”.


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums „Praktiskas ievirzes pētījumi”