Lai sekmētu Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, šodien, 10. septembrī valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pārdalīt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu un palielināt investīciju apmēru starptautiski augstu novērtētiem pētniecības projektiem .

Starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības programmā* tiks palielināts finansējums par 4,3 miljoniem euro apstiprināto projektu iesniegumu finansēšanai. Finansējums paredzēts vairāku ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” apakšprogrammās augsti novērtētu, taču finansējumu nesaņēmušu pētniecības projektu īstenošanai.

Ar ES struktūrfondu finansējumu jau šobrīd Latvijas zinātniskās institūcijas īsteno piecus starptautiski augsti novērtētus pētniecības projektus: Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas Eiropas stipendijas ietvaros pētot jaunas zāļu vielas, Eiropas Zinātnes padomes Frontier Research granta Advanced grants ietvaros veicot kvantu algoritmu pētījumus un piesaistot izcilus pasaules līmeņa zinātniekus astronomijā Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas apakšprogrammas ERA Chairs ietvaros.

Izcilu pašmāju zinātnieku pētniecību ES struktūrfondi līdzfinansē jau daudzu gadu garumā. Tā kā būtisks zinātnes kvalitātes un konkurētspējas rādītājs ir Latvijas zinātnisko darbinieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās, tad investīcijas tiek ieguldītas gan zinātniskās sadarbības veicināšanai, gan projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315” var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Tāpat Ministru kabinetā šodien tikai apstiprināta arī vienkāršoto izmaksu piemērošana augstskolām, samazinot administratīvo slogu studentu inovāciju grantu programmas īstenošanā** un valdības 2018. gada 16. oktobrī veiktā apņemšanās pārdalīt finansējumu 4 miljonu euro apmērā pētniecības infrastruktūras programmai*** Baltijas Biomateriālu ekselences centra infrastruktūras attīstīšanai. Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41” var iepazīties MK tīmekļvietnē.


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

**Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums „Inovāciju granti studentiem”

***Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"