Projekta ““PuMPuRS”* ietvaros skolu audzēkņiem ir pieejams individuāls atbalsts un konsultācijas, iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos, bet pedagogiem- iespēja un resursi individuālam darbam ar izglītojamajiem. 

Veicot grozījumus projekta noteikumos, ir atcelti atbalsta saņemšanas vecuma ierobežojuma nosacījumi vispārējās vidējās un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un precizēts individuālas lietošanas priekšmetu (apģērbs, apavi, higiēnas preces) atbalsta saņēmēju loks.

Jau šobrīd projektā ir iesaistījušās 470 izglītības iestādes no visas Latvijas.

Apstiprinātie noteikumu grozījumi paredz paplašināt projektā iesaistīto sadarbības partneru loku, papildinot to ar valsts vispārējās izglītības iestādēm un valsts augstskolu dibinātajām koledžām. Minētās iestādes piedalīsies projektā, sniedzot atbalstu tajās esošajiem projekta mērķa grupas dalībniekiem – audzēkņiem, kam nepieciešams materiālais atbalsts veiksmīgam mācību darbam. Kopumā līdz projekta īstenošanas beigām, 2022. gadam, plānots iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 611 vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes un valsts augstskolu dibinātās koledžas. Galvenais projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu, visaptverošu mehānismu, lai panāktu atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam izglītojamajam. 

Ar apstiprinātajiem grozījumiem ir paredzēts arī turpmāks administratīvā sloga samazinājums izglītības iestādēm attiecībā uz vairāku pakalpojumu īstenošanu – transporta, darba braucienu un ēdināšanas nodrošinājumu.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460” var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Plašāka informācija par projektu “PuMPurs” tīmekļvietnē.


*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"