Otrdien, 15. oktobrī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz finansējuma pārdali starp Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”* pozīcijām ar mērķi izstrādāt mācību līdzekļus bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Ar šiem noteikumu grozījumiem tiks novirzīts finansējums četru mācību līdzekļu izstrādei: ābecei un trīs mācību līdzekļiem 1.-6.klasei. Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670” var iepazīties MK tīmekļvietnē. Turpinās darbs pie normatīvā regulējuma pilnveides, lai izstrādātu mācību līdzekļus bērniem ar dzirdes traucējumiem pamatskolas posmam (1.-9.klase) teksta atveidei latviešu valodas zīmju valodā un valsts pārbaudes darbam latviešu valodā, kā arī vairākvalodu zīmju vārdnīcai.


*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākums "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana"