Trešdien, 16. oktobrī, tika atklāti trīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētniecībai nozīmīgi objekti- Augu aizsardzības zinātniskais institūts, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļa un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu* LLU turpina attīstīt zinātnes infrastruktūru, efektīvi izmantojot īpašumā esošos objektus Jelgavā, kuri līdz šim ir maz izmantoti un veido koncentrētu biozinātņu un tehnoloģiju zinātnisko centru, lai īstenotu nacionālā un starptautiskā līmenī nepieciešamos pētījumus.

Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā zinātnieki veic fundamentālos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgajiem organismiem - slimību ierosinātājiem, kaitēkļiem un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu. Tāpat tiek izstrādātas, adaptētas un demonstrētas ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produkti. Par šīm un citām augu aizsardzības tēmām tiek sniegtas konsultācijas un demonstrējumi zemniekiem, kā arī gatavotas zinātniskās publikācijas Latvijas un starptautiskajai zinātnieku sabiedrībai.

Savukārt Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa šobrīd ieguvusi jaunas, plašas telpas, kurās LLU un tās zinātniskie institūti tiksies ar uzņēmējiem, kā arī notiks jaunrades pasākumi, ideju izstrādes un aprobācijas meistarklases, ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistīti semināri un citi tematiski pasākumi.  

Turpretim Viedo tehnoloģiju nodaļa ir pilnībā jauna zinātniskā laboratorija, kas šobrīd vēl tiek veidota un kurā paredzēts izvietot jaunās paaudzes pētniecības iekārtas. Tās būs nozīmīgs atbalsts fundamentālajiem pētījumiem lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnā un citās nozarēs un nodrošinās rezultātu starptautisko konkurētspēju un uzticamību. Laboratorijas aprīkojumu veidos gan plaši zināmi un pielietoti instrumenti, gan aparatūra, kas Latvijā nav pieejama. Laboratorija veidota kā koplietošanas infrastruktūra visu LLU fakultāšu un zinātnisko institūtu vajadzībām, kā arī tām varēs piekļūt citas zinātniskās institūcijas un uzņēmumi.  


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"