Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.

Mūžizglītības mērķi ir:

  • nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem.
  • veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā.
  • izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai.

Kompetenču nodrošināšana notiek visu mūžu informālā (ikdienējās mācīšanās) veidā (piem., dzimtā valoda, prasme mācīties), kā arī tiek nodrošināta, personai iesaistoties sākotnējā formālajā izglītībā (pirmskola, pamatskola, vidusskola, augstskola) un neformālajā izglītībā (papildu mācībās programmās, ko piedāvā dažādas valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, piem. valodas kursi).

Formālā un neformālā izglītība tiek nodrošināta personām visa mūža garumā. Sasniedzot attiecīgo vecumu (25 gadi), personai, kas piedalās izglītības procesā, izglītību sauc arī par pieaugušo izglītību.

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS MODEĻA IEVIEŠANAS PLĀNS  2016. - 2020. GADAM


Arhīvs


Projekti:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai

EPALE Nacionālais atbalsta dienests