Sports
sports

Turpmāko gadu laikā Latvijā ir jāizveido uz sistēmisku attīstību vērsts sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modelis un jāsekmē sporta infrastruktūras pieejamība un attīstība. Tāpat jāveicina visu iedzīvotāju fiziskā aktivitāte, kā arī jārada konkurētspējīga vide augstu sasniegumu sporta attīstībai. To paredz jaunās Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam, kas šodien, 2022. gada 31. maijā,  apstiprinātas valdībā.

Sporta politikas pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas sporta politiku turpmākajiem sešiem gadiem. Pamatnostādnes izstrādātas, lai, veicot nepieciešamās reformas, turpinātu iepriekšējos gados īstenoto sporta politiku, nodrošinātu sporta nozarē iepriekšējos gados veikto ieguldījumu pēctecību, kā arī aktualizētu jaunus izaicinājumus. Pamatnostādnes nosaka sporta politikas misiju, vīziju, vadmotīvu, mērķi, rīcības virzienus un uzdevumus, lai nodrošinātu Nacionālās attīstības plānā noteikto mērķu sasniegšanu. Pamatnostādnes izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar citām ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām sporta organizācijām.

Pamatnostādņu mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Kā jaunās sporta politikas virzieni ir izvirzīti bērnu un jauniešu sports, tautas sports un augstu sasniegumu sports, savukārt kā caurviju virziens noteikts parasports un pielāgotais sports. Savukārt kā sporta politikas prioritāte noteikta bērnu un jauniešu sporta attīstība. Šo prioritāti apliecina arī šajā gadā noteiktais pienākums Latvijā atzītajām sporta federācijām ne mazāk kā 30 procentus no saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem novirzīt tieši bērnu un jauniešu sportam. Nākamgad tiem būtu jābūt jau 50 procentiem.

Veiksmīga sporta politika ne tikai sekmē sportiskos sasniegumus un veicina veselīgu dzīvesveidu, sniedz ekonomisko pienesumu tautsaimniecībai, bet arī spēcina iedzīvotāju patriotismu, spodrina Latvijas tēlu un atpazīstamību pasaulē un paaugstina starptautisko konkurētspēju. Savukārt daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ne tikai sniedz fizisko un garīgo labsajūtu, bet arī uzlabo vispārējo veselības stāvokli, papildus veicinot sociālo integrāciju. Sporta nozares potenciāla izmantošanai Latvijā ne tikai jāatbalsta augstu sasniegumu sports, bet arī jāmotivē ikdienā visdažādākā vecuma iedzīvotāji pievērsties fiziskām aktivitātēm.

Sporta nozarei ir arī jāpilnveido sporta piekļūstamība digitālajā vidē un augsto tehnoloģiju (high-tech) piesaiste fiziskām aktivitātēm. Inovācija sportā var radīt labvēlīgu ietekmi uz tautas sportu, uzlabot augstu sasniegumu sportistu treniņus un sasniegtos rezultātus, kā arī palīdzēt novērst būtisku sporta apdraudējumu, piemēram, manipulācijas ar sporta sacensībām un dopinga radītās problēmas.

Līdz 2022. gada beigām tiks izstrādāts pamatnostādņu īstenošanas plāns 2023.-2027. gadam.