Jaunatne ES fondi
Sešas sievietes sež aplī, kopā salikušas rokas

Ministru kabinets apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Atbalsta mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un nodarbinātībā. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros tiek uzrunāti, motivēti un konsultēti ārpus izglītības sistēmas un darba tirgus esošie NEET[i] jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Atkarībā no situācijas projekta dalībnieki tiek iesaistīti individuālā atbalsta programmā, novirzīti uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenoto Jauniešu garantijas projektu vai NVA īstenotajiem pasākumiem, formālo izglītību vai aroda apguvi pie amata meistara. Iespējama arī tūlītēja nodarbinātība, ja jaunietis ir gatavs nekavējoties iesaistīties. Projekta dalībniekiem tiek nodrošināts arī mentora un programmas vadītāja atbalsts, speciālistu konsultācijas, neformālās mācības un profesijas specifikas iepazīšana uzņēmumos.

2021. – 2027. gada struktūrfondu plānošanas periodā plānots atbalstu koncentrēt NEET mērķgrupai ar atkarībām, invaliditāti, zemu izglītības līmeni un nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem. Atšķirībā no iepriekšējā perioda, turpmāk dalībniekiem tiks nodrošināts arī pēcprogrammas mentorings, kas ietver atbalstu adaptācijai izglītības iestādē vai darba vietā pēc individuālās pasākuma programmas īstenošanas.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kopš 2014. gada atbalsts sniegts vairāk nekā pieciem tūkstošiem personu. Pērn Latvijā bija 30,5 tūkstoši atbilstoša vecuma NEET jauniešu un daļa no tiem ir nerealizēts darbaspēks. Veicot ieguldījumu viņu atgriešanai sabiedrībā, ir iespēja mazināt sociālos riskus un ar tiem saistītos valsts un pašvaldību izdevumus. Atbilstoši izglītības attīstības pamatnostādnēm “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” viens no būtiskiem mērķiem līdz 2027.gadam ir samazināt minētās grupas īpatsvaru līdz 5% no kopējā jauniešu skaita Latvijā.

Kopējais pieejamais finansējums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai projekta realizēšanai nākamo piecu gadu laikā ir 6 525 000 eiro, t.sk., Eiropas Sociālā fonda Plus līdzekļi 85% apmērā no kopsummas un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā no kopsummas. Šajā periodā projektā plānots iesaistīt 2250 jauniešus. Saskaņā ar veikto projekta izmaksu un ieguvumu analīzi katrs projektā ieguldītais eiro sniegs atdevi 8,29 eiro apmērā.

Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.


[i] NEET – abreviatūra angļu valodā ‘not in education, employment and training’