Zinātne ES fondi
Zinātne

Latvijas pētniecības starptautiskās sadarbības attīstībai, ciešākai integrācijai starptautiska mēroga pētniecības konsorcijos un globālās konkurētspējas stiprināšanai, arī turpmākajos gados ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 14,4 miljonu eiro apmērā turpinās Latvijas zinātnes politikas ieviešana, vadības un kapacitātes stiprināšana. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kurus šodien, 28. novembrī, apstiprināja valdības sēdē.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi ar ES fondu atbalstu turpinās stiprināt sadarbību ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, veidojot vienotu izpratni par Latvijas zinātnes politikas stratēģisko plānošanu, koordinētu ieviešanu un efektīvu pārvaldību, tostarp sekmējot stratēģisko komunikāciju ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām, komersantiem un citām ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.

Līdz šim atbalsts Latvijas pētniecības starptautiskajai sadarbībai un konkurētspējas stiprināšanai ir veicinājis Latvijas zinātnes un pārvaldības institūciju sadarbību un integrāciju ES un pasaules pētniecības telpā, kā arī uzlabojusies Latvijas pārstāvēto institūciju dalība programmā “Apvārsnis 2020” un Eiropas sadarbības programmās zinātnes un pētniecības jomās, ko apliecina, piemēram, Latvijas pētniecības sasniegumi programmā “Apvārsnis 2020” ar  atbalstīto projektu skaita palielināšanos par 196 projektiem (82 %) un piesaistītā Eiropas Komisijas finansējuma pieaugumu par 68 miljoniem eiro (gandrīz 140 %).

Palielinājusies arī uzņēmumu aktivitāte un sekmība programmā “Apvārsnis 2020”, piesaistot ievērojamu finansējuma apjomu. Līderis ir SIA “Tilde” ar 3,18 miljonu eiro, piedaloties 15 “Apvārsnis 2020” projektos.

Jaunā ES fondu atbalsta programma veicinās zinātnisko institūciju pētniecības un attīstības sistēmas uzlabošana, stiprinot pētniecības un attīstības sistēmas pārvaldību un analītisko kapacitāti, īpaši saistībā ar stratēģisko plānošanu un RIS3 vadību. Investīciju programma sekmēs kopēju valsts noteiktu rādītāju sasniegšanu – piesaistot finansējumu līdz 1,5% no iekšzemes kopprodukta.

Investīciju pieejamība ļaus Latvijai aktīvi piedalīties starptautiskajā pētniecības telpā, īpaši Eiropas Savienības programmās. Tas veicinās valsts zinātnes prestižu, stiprinās tās pozīcijas starptautiskajā vidē un nodrošinās piekļuvi jaunām zināšanām un resursiem. Ar atbalstu būs iespēja turpināt jaunu stratēģiski svarīgu kontaktu veidošana Latvijas zinātnes attīstībai, piedaloties Eiropas Pētniecības telpas aktivitātēs, programmā “Apvārsnis Eiropa”, dalībai “Lielie dati no kosmosa 2025” (“Big data from Space 2025”) starptautiskajos pasākumos, kā arī organizējot Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu 2028.gadā. Atbalsta programma sekmēs arī Latvijas pētniecības izcilības attīstību ilgtermiņā RIS3 jomu padziļinātai analīzei, vienotas starptautiskās zinātniskās ekspertīzes nodrošināšanai, kā arī Eiropas Pētniecības telpas monitoringa ziņojuma sagatavošanai, tajā skaitā veicot Latvijas zinātnisko institūciju aptauju.

ES fondu programmu IZM sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi īstenos līdz 2029. gada 30. novembrim.

Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.