MK Atzinības rakstu pasniegšana 17.05.2024

Šodien, 17. maijā, Izglītības un zinātnes ministrijā pasniegti Ministru kabineta (MK) Atzinības raksti 12 izglītības, zinātnes un sporta jomas darbiniekiem par izciliem sasniegumiem valsts labā.

Svinīgā pasākuma atklāšanā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver: “Saņemt Ministru kabineta Atzinības rakstu ir apliecinājums tam, ka esat darījuši daudz vairāk kā tikai to, ko prasa jūsu tiešie darba pienākumi, veidojot mūsdienu Latvijas izglītības un zinātnes domu, vadot un aiz sevis vedot veselas studentu, docētāju, pētnieku, kā arī izglītības speciālistu paaudzes. Liels paldies katram, kas ir bijis drosmīgs, gājis pa priekšu, darījis vairāk un caur savām vērtībām sasniedzis vairāk.”

Ministru kabineta Atzinības raksti pasniegti:

 • Rīgas Valsts tehnikuma izglītības metodiķei un skolotājai Dacei Rozenblatei par ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā. Dace Rozenblate visu savu četrdesmit piecu gadu darba mūžu ir veltījusi profesionālajai izglītībai un tās attīstībai, ieviešot un īstenojot darba vidē balstītu izglītību Latvijā, aktīvi piedaloties profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas modeļu aprobēšanā, kā arī Dace Rozenblate allaž ir spējusi ieinteresēt audzēkņus apgūt tik nepieciešamās matemātikas prasmes un atbalstīt jaunos STEM jomas izglītības speciālistus.
   
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam, doktoram Raivim Žalubovskim par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā. Raivis Žalubovskis ir ne tikai ražīgs zinātnieks ar desmitiem zinātnisku publikāciju, bet ir devis milzīgu ieguldījumu Organiskās sintēzes institūta un mūsu valsts zinātnes attīstībā kopumā. Profesors Žalubovskis aktīvi iesaistās arī jauno pētnieku izglītošanā un sagatavošanā, kā arī īpaši jāuzsver Raivja Žalubovska un viņa grupas ieguldījums ogļskābes anhidrāžu inhibitoru pētījumos, ko Latvijas Zinātņu akadēmija divreiz izcēlusi kā Latvijas zinātnes nozīmīgākos sasniegumus.
   
 • Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā. Līgu Dzeni raksturo profesionalitāte un pašaizliedzīgs darbs, ilggadēji un efektīvi vadot Valmieras Sporta skolu, kas šobrīd ir viena no skaitliski lielākajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm valstī un direktores Līgas vadībā ir atvērta pozitīvām pārmaiņām. Šeit Līga Dzene kā vieglatlētikas trenere sāka strādāt jau 1981. gadā, bet vadīt Valmieras Sporta skolu uzņēmās 2003. gadā. Paralēli direktores pienākumiem turpina strādāt par vieglatlētikas treneri, piedalās novada sporta dzīves attīstības veidošanā un aktīvi iesaistās dažādu gan valsts, gan novada mēroga sporta pasākumu organizēšanā.
   
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra profesoram, vadošajam pētniekam Kasparam Tāram par sasniegumiem zinātnē un jauno speciālistu sagatavošanu molekulārās bioloģijas jomā. Profesors Kaspars Tārs veic inovatīvu pētniecisko darbību struktūrbioloģijas jomā, kas saistīta ar proteīnu un potenciālu zāļu vielu mijiedarbībām, kā arī jaunu vakcīnu veidu izstrādi. Vienlaicīgi prof. Kaspars Tārs nenogurstoši darbojas molekulārās bioloģijas jomas popularizēšanā Latvijā, kas kopumā veicina STEM jomas attīstību un jauno speciālistu ataudzi Latvijas tautsaimniecībai.
   
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniecei Eiropas Savienības un starptautiskajos jautājumos Anitai Vaherei-Abražunei par ieguldījumu Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu sadarbības veicināšanā, īstenojot Latvijas prioritāros mērķus izglītības un zinātnes politikas jomā. Anita Vahere-Abražune vairāk kā 20 gadus ir daļa no Izglītības un zinātnes ministrijas komandas. Viņas augstā darba ētika, pašaizliedzīgums un ievērojamās darba spējas ir palīdzējušas veiksmīgi risināt un sniegt atbalstu visam izglītības resoram Eiropas Savienības un starptautisko jautājumu risināšanā. Anita Vahere-Abražune ir ne tikai nodrošinājusi Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu bilaterālu jautājumu efektīvu risināšanu, bet arī pārstāvējusi Latvijas intereses Erasmus programmas ietvaros, nodrošinājusi Latvijas pārstāvniecību Eiropas universitātes institūtā, kā arī Eiropas skolu tīklā, veidojot Eiropas Savienības vērtībās balstītu un vienotu izglītības pakalpojumu.
   
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietniekam Maksimam Platonovam par ieguldījumu valsts politikas plānošanā un īstenošanā izglītības uzraudzības jomā. Maksims Platonovs jau 13 gadus profesionāli un pašaizliedzīgi iesaistās izglītības nozarē būtisku jautājumu risināšanā, tiesību aktu izstrādē, izglītības procesa tiesiskuma uzraudzībā un kvalificētu juridiska rakstura konsultāciju sniegšanā. Kolēģi augstu novērtē Platonova kunga izcilās juridiskās zināšanas, profesionalitāti, personību un sadarbības prasmes. Ilggadējais pašaizliedzīgais darbs, atbalstot kolēģus, izglītības profesionāļus, politikas veidotājus un sabiedrības pārstāvjus, sniedz būtisku ieguldījumu valsts politikas plānošanā un īstenošanā, veicinot kvalitatīvas un tiesiskas izglītības nodrošināšanu Latvijā.
   
 • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” vadītājai Marinai Isupovai par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā. Esot šajā amatā vairāk kā 20 gadus, Marina Isupova ir devusi vērā ņemamu ieguldījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidē un sakārtošanā, metodiskā un izglītojošā darba organizēšanā, stiprinot gan izglītības jomas vadītāju kapacitāti, gan atbalstot izglītojamo vispusīgu attīstību. Kā vienu no būtiskākajiem Marinas Isupovas darbiem jāuzsver atbalsts pārejas īstenošanā uz mācībām latviešu valodā, palīdzot organizēt mācību procesu, veidojot skolu kā mācīšanās organizāciju, kā arī veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi.
   
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājam Ivaram Balamovskim par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā. Ivars Balamovskis, kurš savu darbinieku vidū iemantojis patiesu cieņu gan ar savām vispusīgajām zināšanām un erudīciju, gan ar atbildīgo attieksmi pret saviem un kolēģu darba pienākumiem, jau no 2008. gada organizē un pārrauga vispārējās izglītības politikas ieviešanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Pildot Departamenta direktora amata pienākumus, Ivars Balamovskis sistemātiski transformē Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamentu par ilgtspējīgu organizāciju, kas ar savu darbību veicina tādas sabiedrības attīstību, kas spēs darboties nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, saglabāt un pilnveidot savas pilsētas un valsts kultūru, dabu un cilvēkresursus.
   
 • Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā. Andrejs Zagorskis ilggadīgi un profesionāli vada Preiļu novada izglītības pārvaldes darbu, pārrauga Preiļu novada izglītības iestādes, kā arī devis lielu ieguldījumu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu attīstībā. Darbinieki Andreju Zagorski raksturo kā kompetentu vadītāju,  prasmīgu speciālistu un komandas saliedētāju, kurš apliecina savu augsto profesionalitāti, stratēģiski plānojot un īstenojot izglītības jomas attīstību, prasmīgi izvirzot prioritātes un aktīvi iesaistoties skolu tīkla pilnveidošanas procesā novadā un valstī.
   
 • Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Laimutei Balodei par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs. Laimutes Balodes profesionālā darbība visu mūžu ir bijusi saistīta ar latviešu valodas pētniecību un docēšanu. Viņas zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs ir patiesi ievērojams -  vairāk nekā 40 gadu. Laimutes Balodes pūrā ir vairāk nekā 260 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju, tostarp viņa ir līdzautore vienai monogrāfijai un vairākām vārdnīcām, kā arī bijusi vairāku valsts finansēto pētījumu projektu un programmu dalībniece. Jo īpaši izceļama ilggadējā Laimutes Balodes sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru un lielais atbalsts aģentūras lingvistu darbā.
   
 • Latvijas Universitātes padomes loceklei Mārītei Seilei par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi. Mārīte Seile ir veicinājusi Latvijas izglītības attīstību jau kopš neatkarības atjaunošanas. Neapstājoties pie “sava” priekšmeta, Mārīte Seile jau vairāk nekā 25 gadus strādā, lai attīstītu Latvijas izglītības sistēmu. Mārītes Seiles plašā pieredze gan pedagoģijā, gan vadībā viņai ir devusi unikālu redzējumu, kas ir palīdzējis lielu uzņēmumu procesu pārvaldībā un izglītības sistēmas attīstīšanā. Šobrīd īpaši novērtējama viņas iniciatīva un atbalsts pārmaiņu veicināšanai pedagogu izglītībā, kā arī sistēmas izveidošana, lai veiksmīgi taptu metodiskie materiāli fizikā, bioloģijā, ķīmijā un citos mācību priekšmetos.
   
 • Limbažu Valsts ģimnāzijas direktorei un matemātikas skolotājai Guntai Lācei par ieguldījumu matemātikas mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī mūsdienīgas skolu vadības attīstībā. Gunta Lāce, ko kolēģi un audzēkņi novērtē kā lielisku matemātikas skolotāju un atbalstošu skolas vadītāju, savas pedagoģiskās karjeras laikā ir radījusi vairākas augstvērtīgas matemātikas mācību grāmatas pamatskolai, un savu profesionalitāti pierādījusi, iesaistoties Skolas 2030 projektā kā eksperte matemātikā un skolvadībā, kā arī sniedzot neatsveramu pienesumu kā ārējā eksperte Valsts pārbaudes darbu satura izvērtēšanā matemātikā.

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par MK Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji.

2024. gada 23. aprīlī valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu” pieejams MK tīmekļvietnē.