Pedagogiem

Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – Likums).

Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

2019. gada 05. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” (turpmāk – Noteikumi Nr.103).

2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” (turpmāk – Noteikumi Nr.566).

2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (turpmāk –Noteikumi Nr.827).

2012.gada 31.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās” (turpmāk – Noteikumi Nr.71).

Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk –  Noteikumi Nr.47).

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams).  

Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā .

2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.569).

Saskaņā ar noteikumiem Nr.569 pedagogam ir izvirzītas šādas galvenās prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstošā mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija, vai augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija.

MK noteikumu 569 prasības:

2.punkts- prasības vispārējās izglītības pedagogam;

5.punkts-prasības vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogam;

6.punkts – prasības profesionālās un interešu izglītības pedagogam;

9.punkts- prasības speciālajam pedagogam;

10.punkts – prasības sociālajam pedagogam;

11.punkts – prasības pedagogam karjeras konsultantam;

12.punkts –prasības skolotājam logopēdam.

1.solis. Iesniegt Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu (Noteikumi Nr.827 1.pielikums).

Iesniegumu var iesniegt:

 • personīgi (adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga; E-pasts : prof@aic.lv; tālr.67225155);
 • pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (e-Parakstu) parakstītus dokumentus (adrese: aic@aic.lv)
 • portālā latvija.lv aizpildot formu: e-iesniegums ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanā pedagoga reglamentētajā profesijā*.

(*Iespēja lietot šo e-pakalpojumu ir paredzēta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, kā arī Ukrainas pedagogiem, kuri vēlas atzīt savu profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai darbībai Latvijas Republikā pedagoga reglamentētajā profesijā. E-iesniegumu var aizpildīt pedagogi, kuri lieto Latvijas drošo elektronisko parakstu.)

Iesnieguma paraugs

2.solis. Iesniegumam pievienot:

 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti), ar tulkojumu latviešu valodā
 • dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir); 
 • izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir); 

3.solis. Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 Eiro apmērā

4.solis. Izglītības un zinātnes ministrija (ministrija) (saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni) salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pedagoga profesijā, kas noteiktas Noteikumos Nr.569.

Ministrija noteiktā laikā pieņem lēmumu. Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā par ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūto profesionālo kvalifikāciju kopš visu dokumentu iesniegšanas Akadēmiskās informācijas centrā .

Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā, ministrija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, ministrija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.

Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pedagoga profesijā, ministrija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par pedagogu.

Ministrijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt vēlreiz ministrijā, kas pretendenta iesniegumu izvērtēs atkārtoti, vai tiesā.


*Ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1.pielikumā minēto skolotājam ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1.pakāpei.

Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību pedagoga profesijā ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē, par pedagogu var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši Noteikumu Nr.47 prasībām, personai ministrijā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
 • mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā,

Deklarāciju var iesniegt:

 • personīgi (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050; tālr.67047850);
 • pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050);
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (pasts@izm.gov.lv)

Deklarācijas paraugs

Kontaktinformācija:

Izglītības un zinātnes ministrija,

Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments,

pasts@izm.gov.lv; tālr. 67047850.

Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru var iegūt Akadēmiskās informācijas centrā, E-pasts : prof@aic.lv , tālr.67225155.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pedagoga profesijā un kuri vēlas strādāt pedagoga profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

 1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pedagoga profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pedagoga profesijā;
 3. ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Izglītības un zinātnes ministrija, saskaņā ar 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.128), izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus (izziņu) viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pedagoga profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām):

 1. 15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 2. 37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 3. 30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz ministrjā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:

 1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
 2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
 3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pedagoga profesijā);
 4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
 5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
 6. informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
 • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
 • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.

Iesniegumu var iesniegt:

 • personīgi (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050; tālr.67047850);
 • pa pastu (adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050);
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (pasts@izm.gov.lv)

Kontaktinformācija:

Izglītības un zinātnes ministrija,

Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments,

pasts@izm.gov.lv; tālr. 67047850.

Izglītības un zinātnes ministrijas rekvizīti

Iestāde:

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Reģ. nr.:

90000022399

PVN maksātāja reģ.nr.:

LV90000022399

Adrese:

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija

Konts valsts kasē:

LV09TREL2150170103000

Valsts kase:

TRELLV22