ES fondi
izm

Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (OECD PIAAC) īstenošanai būs pieejams papildus Eiropas Savienības (ES) fondu programmas atbalsts 150 tūkstošu eiro apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie noteikumu grozījumi, paredzot atbilstošā finansējuma pārdali no izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides ES fondu programmas.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) ļaus novērtēt 16 - 65 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās - lasītprasmē, rēķinātprasmē un problēmu risināšanā. Rezultāti ļaus secināt, kā pieaugušie izmanto savas zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē un darbā. Iegūtie dati ļaus analizēt neatbilstības starp prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū - to, kā attiecīgās prasmes ietekmē atlīdzības apjomu, kā arī sniegs visaptverošu ieskatu par valsts cilvēkresursu kvalitāti starptautiskā salīdzinājumā. Latvijā līdz šim nav veikti līdzīga mēroga pētījumi, kas tiktu vērsti uz pieaugušo iedzīvotāju prasmju novērtēšanu.

Pētījuma dati būs vērtīgs darba materiāls izglītības politikas veidotājiem, izglītības darbiniekiem un arī darba devējiem. Citu valstu pieredze liecina, ka pētījuma rezultāti veicina ne tikai uz pierādījumiem balstītas izglītības politikas attīstību, bet arī sniedz ieguldījumu valsts produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanā kopumā. OECD pētījums ir vienīgais, kas sniedz iespēju nodrošināt datus līdzīgā apjomā un starptautiskā kontekstā.

OECD PIAAC pētījumu Latvijā īsteno Latvijas Universitāte.

Šodien, 2022. gada 25. janvārī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumu grozījumi „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa „Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma „Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi” un „Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa „Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” īstenošanas noteikumi” pieejami MK tīmekļvietnē.

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko IZM īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību.

Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

ESF Sociālais fonds