IKT projekta koordinatore
Eiropas Komisijas eksperti piedāvā risinājumus cilvēkkapitāla attīstībai pētniecībā un inovācijās Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 Politikas atbalsta vienība (PSF - Policy Support Facility) ir izvērtējusi Latvijas cilvēkkapitāla attīstības politiku pētniecībā un inovācijās un sagatavojusi rekomendācijas tās uzlabošanai.

“Cilvēkkapitāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem Latvijas tautsaimniecības virzībai uz zināšanu ekonomiku ar augstāku pievienoto vērtību, kā arī valsts pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšanai un produktivitātes paaugstināšanai. Mēs esam pārliecināti, ka pierādījumos balstītas reformas šajā jomā uzlabos mūsu pētniecības un inovāciju sniegumu jau nākamajos gados,” uzsver Dr. Dmitrijs Stepanovs, IZM valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors.

“Globalizētā vidē Latvija var stiprināt savu cilvēkkapitālu, palielinot mobilitāti un internacionalizāciju. Lai mudinātu doktorantūras absolventus palikt valstī, viņu akadēmiskajai karjerai jābūt stabilai un skaidrai. Ārpus akadēmiskās vides to veicinātu arī visas sabiedrības izpratne par doktorantu būtisko ieguldījumu inovāciju un produktivitātes palielināšanā Latvijā,” saka Politikas atbalsta vienības ekspertu grupas priekšsēdētāja Mariama Kamarero (Mariam Camarero), Žaumes I Universitātes (the University Jaume I ) Kasteljonā, Spānijā, ekonomikas profesore.

Starptautisko ekspertu komanda divu vizīšu laikā (2019. gada 4.-6. septembrī un 20.-22. novembrī) tikās ar Latvijas likumdevējiem un augsta līmeņa politikas veidotājiem, vadošajiem tautsaimniecības nozaru, zinātnisko institūtu, universitāšu un pētniecības organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu to redzējumu par cilvēkkapitāla attīstību pētniecībā un inovācijās un tā lomu Latvijas ekonomikas izaugsmē.

Pēc datu apkopošanas un informācijas analīzes ir tapis ziņojums ar piecām stratēģiskām rekomendācijām veiksmīgai pētniecības un inovāciju cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā:
• Uzlabot pētnieka karjeras pievilcību.
• Uzlabot doktorantūras studiju absolvēšanas līmeni un kvalitāti.
• Radīt labvēlīgus apstākļus, kas veicina uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēmu veidošanos un attīstību.
• Piesaistīt jaunas ieinteresētās puses un nostiprināt esošo lomu, lai paaugstinātu zinātnes un tehnoloģiju (Z&T) jomās strādājošo nodarbinātības līmeni.
• Veicināt sadarbību un mobilitāti starp augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām ieinteresētajām pusēm.

Detalizēti secinājumi, rekomendācijas un rīcības plāns aprakstīti ziņojumā “Cilvēkkapitāla attīstība pētniecībai un inovācijām Latvijā”: latviešu valodā un angļu valodā.

Eiropas Komisija 2015. gadā ir izveidojusi Politikas atbalsta vienību (Policy Support Facility), lai palīdzētu ES dalībvalstīm labāk izstrādāt, ieviest un novērtēt pētniecības un inovāciju politiku. Politikas atbalsta vienība nodrošina uz pierādījumiem balstītu augsta līmeņa ekspertīzi, piesaistot labākos nozares ekspertus Eiropā. Tā piedāvā nacionālo pētniecības un inovāciju sistēmu izvērtējumu, apmācības iespējas un atbalstu valstu nacionālās pētniecības un inovāciju politikas izstrādei. 2017. gadā EK Politikas atbalsta vienība veica Latvijas pētniecības finansēšanas sistēmas izvērtējumu.