izglītība Pedagogiem
cilvēks pie datora

Lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un katra bērna speciālajām vajadzībām atbilstošu izglītību, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”. Ziņojums nodots saskaņošanai iesaistītajām institūcijām, tas pieejams vienotajā tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Informatīvajā ziņojumā apskatīta arī citu Eiropas valstu pieredze, analizēti Latvijas speciālās izglītības iestāžu dati, raksturotas speciālās izglītības iestādes, kurām piešķirts attīstības centra statuss, kā arī daudzi citi aspekti - pedagoģiskais personāls, finansēšanas kārtība, atbalsta personāla nodrošinājums un pedagogu darba samaksa, kā arī speciālās izglītības iestādēs īstenotā profesionālā pamatizglītība. Ziņojumā ieskicēta vīzija par izmaiņām esošajā speciālās izglītības iestāžu tīklā un sniegti priekšlikumi ilgtspējīga speciālās izglītības iestāžu tīkla veidošanai atbilstoši katra bērna speciālajām vajadzībām.     

Speciālās izglītības iestāžu tīkla kārtošanu sadarbībā ar pašvaldībām plānots veikt pakāpeniski - līdz 2027. gadam. Tā kā speciālās izglītības iestāžu dibinātāji ir pašvaldības, tām būs jāizvērtē savā administratīvajā teritorijā esošo speciālās izglītības iestāžu turpmākā attīstība, lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālo izglītību un attīstītu iekļaujošo izglītību sava novada vispārizglītojošās skolās.

Turpinot iepriekšējā Izglītības attīstības pamatnostādņu periodā uzsāktās pārmaiņas, 2021. -2027. gadā viens no uzdevumiem ir augstas kvalitātes speciālās izglītības nodrošināšana. Šī uzdevuma sasniegšanai tiks turpināta speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, mācību vides un infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveide, lai paaugstinātu speciālās izglītības iestāžu kapacitāti kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā un sniegtu nepieciešamo atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām. Tiks nodrošināta speciālās izglītības iestāžu pieejamība, skolu ēku mācību infrastruktūras atbilstība mūsdienīga mācību procesa īstenošanai, nodrošināts atbilstošas kvalifikācijas atbalsta personāls, mazināta speciālās izglītības fragmentācija administratīvajās teritorijās un stiprināta vairāku administratīvo teritoriju sadarbība kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā. Vienlaikus plānots īstenot plašu un kompleksu atbalstu mācību procesa īstenošanai - mācību līdzekļu izstrāde, pedagogu un citu speciālistu profesionālā pilnveide, konsultācijas. Metodiskā darba nodrošināšanā būtisku uzsvaru plānots likt uz kvalitatīvu speciālās izglītības iestāžu - attīstības centru darbību. Paredzēts arī pilnveidot bērnu ar speciālām vajadzībām iesaistes nosacījumus profesionālās pamatizglītības programmās, lai nodrošinātu šiem izglītojamajiem turpmākai dzīvei nepieciešamās prasmes.

Viens no Eiropas un Latvijas izglītības sistēmas pamatprincipiem ir nodrošināt līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību ikvienam bērnam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un izglītības iestādes atrašanās vietas. Tāpēc saistībā ar speciālās izglītības iestāžu tīkla izmaiņām ir būtiski izvērtēt arī speciālās izglītības iestāžu kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un sniegtu atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām.