Pedagogiem ES fondi
Četras dažāda vecuma sievietes sēž pie galda un pārrunā plānu

Pedagogu profesionālo spēju pilnveides iespējām veidos un attīstīs vienotu un stratēģiski pārraudzītu profesionālā atbalsta sistēmu, paredzot Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu 67,8 miljonu eiro apmērā. Atbalsts palīdzēs pilnveidot mācību procesa kvalitāti, nodrošinot metodiskā atbalsta materiālus un veicinot skolēnu snieguma izcilību. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi, kas šodien, 2024. gada 11. jūnijā, apstiprināti valdībā.

Pedagogu profesionālā kompetence ir būtisks priekšnosacījums skolēnu zināšanām un izglītības iestādes snieguma attīstībai. Svarīga loma skolu darbībā un attīstībā ir arī to vadības komandām, kā arī pašvaldību izglītības pārvaldēm un to izglītības speciālistiem.

Lai atbalstītu pedagogus un līdz ar to pastarpināti atstājot ietekmi uz skolēnu mācīšanos, veidos stratēģiski pārraudzītu profesionālā atbalsta sistēmu pedagogiem nacionālā un pašvaldību līmenī. Nacionālā līmenī veidos tādu profesionālā atbalsta sistēmu, kas spēj risināt mācību satura, metodikas un didaktikas jautājumus un ar tiem strādās valsts metodiķi gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs. Savukārt pašvaldību līmenī stiprinās profesionālā atbalsta spējas, kas nodrošinās zinošu un profesionālu speciālistu kopienu jeb pašvaldību metodiķus, kas pedagogiem spēs sniegt nepieciešamo atbalstu uz vietas.

Profesionālā atbalsta sistēma sniegs iespēju atbalstīt pedagogus ar nepieciešamajiem mācību satura, metodika un didaktikas jautājumiem, atbalstot skolotāju profesionālo sniegumu efektīvai mācību stundai. Tāpat skolotāji saņems atbalstu darba procesā ar dažādiem bērniem. Papildus sistēmā paredzēti arī valsts metodiķi tehnoloģiju lietošanā (t.sk. mākslīgais intelekts), kā arī skolvadībā un citos ar izglītību saistītos jautājumos.

Profesionālās atbalsta sistēma pedagogiem perspektīvā varētu sniegt iespējas uzlabot skolēnu sniegumu, kas ilgtermiņā varētu atspoguļoties arī tādos starptautiskajos salīdzinošajos mērījumos kā PISA, PIRLS un citos. Atbalsts varētu ļaut samazināt to skolēnu skaitu, kas nenokārto noslēguma pārbaudījumus,. Vienlaikus arī palielinot to skolēnu skaitu, kuriem ir labi un izcili sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos. Tāpat pedagogu profesionālās pilnveides sistēma varētu sekmēt skolēnu apmierinātību ar mācību procesu un būšanu skolās.

Ar paredzēto ES fondu atbalstu izstrādās vispārējās izglītības metodiskos atbalsta materiālus, tai skaitā aprobāciju, recenzēšanu, publicēšanu un uzturēšanu. Metodiskā atbalsta materiāli plānoti kā atbalsts pedagogiem secīgai mācību stundu vai tematu plānošanai, īstenošanai un mācību satura apguves novērtēšanai. Prioritāri izstrādājamie metodiskā atbalsta materiāli ir mācību priekšmetos “Latviešu valoda” un “Matemātika” pamatskolai un vidusskolai. Metodiskie atbalsta materiāli tiks izstrādāti arī citos mācību priekšmetos.

Tiks pilnveidota un attīstītas valsts izveidotās izglītības digitālās platformas, nodrošinot tajās ietverto mācību resursu pieejamību pedagogu atbalstam un talantīgo skolēnu dalību atbalsta pasākumos tiešsaistē. Atbalsts digitālajām platformām skolo.lv un mape.gov.lv un tajās ietverto mācību resursu pieejamībai plānots, lai nodrošinātu atbalstu pedagogu ikdienas darbā, paredzot gan tehnisko, gan saturisko pilnveidi un attīstību, kā arī lietotāju atbalstu.

Vienota un stratēģiski pārraudzīta profesionālā atbalsta nodrošināšana paredzēta visās izglītības jomās - vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, pirmsskolās, izglītības iestādēs - attīstības centros, kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Šobrīd metodiskā atbalsta funkciju vispārējā izglītībā īsteno gan valsts ģimnāzijas, gan speciālās izglītības attīstības centri, profesionālajā izglītībā - profesionālās vidusskolas, tehnikumi, koledžas un mākslu izglītības kompetences centri. Papildus tam iespēju robežās pašvaldībās un izglītības iestādēs profesionālo atbalstu pedagogiem ikdienā sniedz metodiķi, mācību jomu koordinatori, mentori un mācīšanās konsultanti.

ES fondu atbalstu īstenos Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, profesionālās izglītības iestādēm (profesionāls atbalsts skolotājiem) un Latviešu valodas aģentūru.

Ministru kabineta noteikumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.3. pasākuma “Mācību procesa kvalitātes pilnveide, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojamo izcilības aktivitāšu nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstrādi pedagogam” īstenošanas noteikumi” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.