Zinātne Zinātnes komunikācija
zinatne

2022. gada 21. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā tika sumināti zinātnieki un viņu komandas par sniegto ieguldījumu Covid-19 seku mazināšanā.  Svinīgajā tiešsaistes pasākumā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece pateicās pētnieku komandu vadītājiem, kuri kopš pandēmijas sākuma ir intensīvi un pašaizliedzīgi strādājuši, īstenojot pētījumus saistībā ar Covid-19 jautājumiem.

Pateicības raksti tika piešķirti:

  • Prof. Ugam Dumpim un Latvijas Universitātei;
  • Prof. Jānim Kloviņam un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram;
  • Prof. Ludmilai Vīksnai un Rīgas Stradiņa Universitātei;
  • Porf. Kasparam Tāram un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram;
  • Asoc.prof. Andai Ķīvīte-Urtānei un Rīgas Stradiņa Universitātei;
  • Prof. Valdim Pīrāgam un "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskajam institūtam;
  • Prof. Tālim Juhnam un Rīgas Tehniskajai Universitātei;
  • Prof. Jānim Grabim un Rīgas Tehniskajai Universitātei;
  • Prof. Innai Šteinbukai un Latvijas Universitātei;
  • Alisei Tīfentālei un Rīgas Stradiņa Universitātei.

Saņemot Pateicības rakstus J. Kloviņš atzīmēja, ka veiktie pētījumi palīdzēja atzīmēt Latviju pasaules zinātnes kartē, bet T. Juhna uzsvēra šo pētījumu nozīmīgumu, jo tie devuši ne tikai jaunas zināšanas, bet arī konkrētus risinājumus, kuri noder cīņā ar pandēmijas izplatību un tās negatīvo ietekmi praksē. Vērtējot intensīvo darbu, A. Ķīvīte-Urtāne kā vienu no svarīgiem ieguvumiem minēja veiksmīgo sadarbību, nevis konkurenci zinātnieku starpā, un šī pieredze lieliski palīdzējusi attīstīt arī zinātnes komunikācijas prasmes.

Viens no rīcībpolitikas instrumentiem, kurš deva iespēju zinātniekiem pastiprināti strādāt ar Covid-19 jautājumiem, ir Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”, kuru īstenoja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju un Latvijas Zinātnes padomi. Programmā bija iesaistīti kopumā 498 zinātnieki (tostarp 162 studenti un doktoranti) no 16 augstskolām un zinātniskiem institūtiem, kas padara šo programmu par vislielāko no visām šobrīd 11 aktuālajām valsts pētījumu programmām. Programmas virsmērķis bija ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi, īstenojot inovatīvus, augstas gatavības zinātniskus projektus. Pēc šīs programmas beigām ir arī citi mehānismi, piemēram, praktiskās ievirzes pētījumi, kuros tiek turpināta daļa no iesāktajiem pētījumiem.

Ārvalstu eksperti augsti novērtēja visus 10 valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai” īstenoto projektu rezultātus. Kā nozīmīgs programmas rezultāts tika vērtētas izstrādātās rekomendācijas pierādījumos balstītas rīcībpolitikas veidošanai gan inženiertehnisko risinājumu, gan veselības aprūpes un sabiedrības veselības, gan tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomās.

Jāatzīmē arī IZM īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta* ietvaros finansētais “Pētījums par SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiju un filoģenēzi Latvijā”, kura mērķis ir sniegt ieguldījumu SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiskās situācijas un filoģenēzes padziļinātā analīzē un kurš sniedza iespēju veikt pilnu genoma sekvencēšanu. Tāpat projekta ietvaros tika veicināta sadarbība starp Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti, Slimību profilakses un kontroles centru, E. Gulbja laboratoriju, Centrālo laboratoriju un Latvijas Infektoloģijas centru.

Vairāk par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” īstenotajiem projektiem: https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/istenotie-projekti/

Video par rezultātiem valsts pētījumu programmas ‘Covid-19 seku mazināšanai” projektos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-l5ANvmk5hi2ACDCUwX460r3xx18nday

Ar valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektu ietvaros izstrādātajiem rezultātiem rīcībpolitikas plānošanai un ieviešanai var iepazīties šeit: https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/

*Projekta nosaukums „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā.” Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.5/17/I/002