Projektu aktualitātes

Turpinot īstenot projektu “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi iepirkumu "Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde", kas ļaus veiksmīgi turpināt projektā plānotās aktivitātes. Projekta nolikums pieejams IZM mājaslapā.

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest vienu, visaptverošu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kas balstās uz statistikās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātiem, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi. Tāpat ir svarīga centralizēto eksāmenu rezultātu analīze, kā arī akreditācijas, licencēšanas un pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošana un analīze, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus. Projekta laikā paredzēts īstenot 8 nacionālā mēroga izglītības kvalitāti raksturojošus pētījumus.

Projekta mērķa grupa ir valsts institūcijas, kas atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, piemēram, valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, pedagogu profesionālās darbības vērtēšana, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr nav izveidota vienota izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, kas ļauj analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi un rezultātā veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku visos izglītības līmeņos.

Papildu informācija: IZM Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta vecākais eksperts Aleksejs Gapejevs, tālrunis: 67785688, e-pasts: iepirkumi@izm.gov.lv. Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 2018.gada 2.novembra plkst. 10.00.