Vecākiem
attēls

2020. gada 24.jūlijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 18 800 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens.

Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 skolēnu (latviešu valodā – 14 064, matemātikā – 14 383, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12 340, krievu – 1 784, vācu – 37, bet franču – 6). Svešvalodas eksāmenu aizstāšanu ar starptautisku testēšanas institūciju organizētu pārbaudījumu izmantoja 274 jaunieši. Šogad nebija jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nebija (Latvijas un pasaules vēsture – 4 192, bioloģija – 1 125, fizika – 898, ķīmija – 548). Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas apguvējiem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 1681 skolēns.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā skolēnu mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Ja svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālā novērtējumā.

Šogad skolēnu sniegumos centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar pagājušo gadu, būtisku izmaiņu nav. Obligātajos eksāmenos tie par dažiem procentiem ir augstāki nekā iepriekšējos gados. Izvēles eksāmenos rezultāti ir mainīgi, bet noteikti jāņem vērā, ka eksāmenu kārtotāju skaits ir neliels, kas arī ietekmē eksāmenu vidējo rezultātu. Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, ka Covid-19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmena saturs, skolēni eksāmenu atbildes rakstīja speciālās atbilžu lapās, kādu iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža. Plašāka eksāmenu rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šī gada septembrī, taču pirmie rezultāti tiks publiskoti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā 24. jūlijā. Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus, speciālistu izstrādātos ieteikumus, kā arī iepriekšējā gada eksāmenu paraugus.

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem eksāmenu organizēšanā iesaistītajiem par atbildīgo darbu veiksmīgas sesijas nodrošināšanā, kā arī 519 skolotājiem, kuri skolēnu darbus šogad pirmo reizi vērtēja tiešsaistē. Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, proti, līdz 24.augustam, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija to izskatīs mēneša laikā.