Pedagogiem Skolēniem
skolniece ar mugursomu

Civiliedzīvotāju, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās izglītības programmu 1.-8. klasē vai 10.-11. klasē, nākamajā klasē pārceļ, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos) mācību gada noslēgumā. Tāpat noteikts, ka ukraiņu bēgļu bērni ir tiesīgi tajā pašā klasē atkārtoti apgūt attiecīgo izglītības programmu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi kārtībā, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas, kas šodien, 2022. gada 10. maijā, apstiprināti valdībā.

Pirms pārcelšanas nākamajā klasē vai atkārtotas izglītības programmas apguves tajā pašā klasē bērniem nosaka papildu mācību pasākumus, nenosakot pēcpārbaudījumus. Papildu mācību pasākumus nosaka latviešu valodas mācību priekšmetu apguvei un var noteikt arī to mācību priekšmetu apguvei, kuros mācību gada noslēgumā nav iegūts vērtējums vai iegūtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm. Papildu mācību pasākumi nosakāmi šā gada jūnijā, to ilgums –  līdz divām nedēļām.

Jaunietis, kurš 2021./2022. mācību gadā par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, ir tiesīgs 12. klasē atkārtoti apgūt visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Šādā gadījumā Ukrainas civiliedzīvotāja atkārtoti apgūtajos mācību priekšmetos iegūtie vērtējumi ir uzskatāmi par gada vērtējumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.

Savukārt tie ukraiņu jaunieši, kas mācās 9.un 12. klasē, ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem.

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāju, kurš līdz 2022.gada 30.jūnijam turpina apgūt profesionālās vidējās izglītības programmu pēc pamatizglītības ieguves 1., 2. vai 3.kursā, pārceļ nākamajā kursā, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos (kursos) attiecīgā kursa 2.semestra noslēgumā (tas gan neatbrīvo no to prasību pildīšanas, kas attiecas uz vērtējumu iegūšanu profesionālajos mācību priekšmetos).

Tāpat grozījumi nosaka, ka, uzņemot skolēnu izglītības iestādē, dokumentiem jāpievieno bērna medicīniskā karte vai ģimenes ārsta izsniegta izziņa, kurās ir informācija par bērna vakcinācijas statusu, saslimšanas ar tuberkulozi izslēgšanu, nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa apgūšanai, ja ir diagnosticēta hroniska saslimšana.

Šodien valdībā tika apstiprināti arī grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tie paredz, ka nepilngadīgais Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās pamatizglītības programmu 9. klasē, var neiegūt vērtējumus gadā mācību priekšmetos „Latviešu valoda”, „Literatūra”, „Latviešu valoda un literatūra”, „Latvijas vēsture”, kā arī „Otrā svešvaloda”, ja attiecīgā valoda iepriekš nav apgūta.

Savukārt tie nepilngadīgie vai pilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu 12. klasē vai profesionālās vidējās izglītības programmu 4.  kursā, var neiegūt vērtējumus gadā mācību priekšmetos „Latviešu valoda”, „Literatūra”, kā arī „Otrā svešvaloda”, ja attiecīgā valoda iepriekš nav apgūta.

Grozījumi likumā arī nosaka, ka no jaunā mācību gada nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināta iespēja iegūt izglītību valsts valodā. Pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības pakāpē bērns ir tiesīgs apgūt arī mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā, ievērojot Izglītības likumā noteikto attiecībā uz izglītības ieguves valodu mazākumtautību izglītības programmās.

Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimā.