attēlsIzglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi pētījumu par atvērto zinātni un rīcībpolitikas rekomendācijas, ko pēc ministrijas pasūtījuma izstrādājuši pētnieki no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Pētījumā par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi definēts atvērtās zinātnes koncepts, apskatīti brīvpiekļuves publikāciju jautājumi, atvērtie dati un amatierzinātnes (citizen science) iniciatīvas. Pētījumā veiktas padziļinātas intervijas ar iesaistīto pušu pārstāvjiem, digitālo infrastruktūru (t.sk. datubāžu) kartējumi, salīdzinošā analīze par atvērtās zinātnes politiku un tās sekmēšanas pasākumiem dažādās valstīs, kā arī izstrādāti atvērtās zinātnes rīcībpolitikas ieviešanas ieteikumi. Pētījumā aprakstīts arī Latvijas potenciāls iesaistei Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī (EOSC) un citās starptautiskās atvērto zinātni veicinošās iniciatīvās.

Pētījumā uzsvērta nepieciešamība veidot tādu normatīvo aktu ietvaru, kas nodrošina publiski finansēto zinātnisko publikāciju un datu atvērtību valstiskā un starptautiskā mērogā, viegli pieejamas platformas, instrumentus un pakalpojumus publiski finansēto pētniecības rezultātu izplatīšanai, un plašāku esošo resursu izmantošanu. Rīcībpolitikas ceļa kartē iezīmētas konkrētas rekomendācijas, piemēram, ieviest digitālo identifikatoru numurus (DOI) un veicināt “”Creative Commons” licenču izmantošanu.

Pētījums un tajā iekļautās rekomendācijas tiks izmantotas, izstrādājot “Latvijas atvērtās zinātnes stratēģiju”, “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”, kā arī organizējot nākamā perioda investīciju pasākumus.

Pētījums ir noderīgs resurss arī zinātniskajām institūcijām, kuras plāno izstrādāt un ieviest savu atvērtās zinātnes stratēģiju, piemēram, lai veidotu datu pārvaldības plānus, izstrādātu atvērtās piekļuves publicēšanas nosacījumus un publiskās piekļuves principus digitālās pētniecības infrastruktūrām, lai celtu akadēmisko bibliotēku kapacitāti un ieviestu pētniecības datu pārvaldes atbalsta mehānismus.