Jaunatne Skolēniem
Jaunatne

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādās savas izglītības iestādes “Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai. Projektā plānots iesaistīt līdz 144 Latvijas skolu komandas no dažādiem Latvijas novadiem.

“Pandēmijas radītās psihoemocionālās sekas īpaši izteikti ir izjutuši tieši jaunieši. 63% Latvijas jauniešu atzīst, ka pandēmijas laikā pasliktinājusies viņu mentālā veselība.* Tieši jaunietis-jaunietim var būt vislabākais atbalsts un draugs. Īstenojot projektu, vēlamies sniegt atbalstu Latvijas skolēnu un izglītojamo pašpārvaldēm – gan esošām, gan topošām, lai jaunieši savās skolu kopienās spētu izstrādāt vislabākos atbalsta rīkus savas un citu psihoemocionālās kompetences un izglītības iestādes labbūtības uzlabošanai,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Projektā ir aicinātas pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no četriem 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja. Pašpārvaldes savu komandu var pieteikt līdz 2021. gada 11. jūnijam, aizpildot  pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9. Projekta dalībnieku izstrādātās izglītības iestādes “Labbūtības ceļakartes” individuālos projektu pieteikumus iesniedz pašvaldība sadarbībā ar Izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu. “Labbūtības ceļakartes” projektu īstenošana tiks uzsākta pēc Administratīvi teritoriālās reformas.

Projekts notiks vairākos posmos:

  • Laikā no 9. līdz 29. augustam, visos Latvijas reģionos, trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai, dalībnieki apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī  izstrādās savas skolas Labbūtības ceļakarti – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai;
  • Septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mācības jauniešu līderiem un atbalsta personām-skolotājiem; 
  • No oktobra līdz decembrim pašpārvalžu komandas, kas būs izstrādājušas skolas “Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos to ieviešanas projektus;

Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību vadītāji, psihologi un jomas eksperti. Visa projekta laikā pašpārvalžu komandām būs pieejams mentora atbalsts. Mācības būs interaktīvas, ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Programmas aktivitātes tiks veidotas secīgi, tāpēc svarīgi, lai projekta dalībnieki piedalītos visās mācību aktivitātes, kas ik dienu ilgs no plkst. 9:00 – 18:00. JSPA segs uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un mācību organizēšanas izdevumus.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 euro. Jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte” skolā īstenošanai kopējais finansējums - 144 000 euro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, kā arī, jautājot projekta koordinatorēm:

2021. gada 27. maijā valdībā izskatītais informatīvais ziņojums par projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu” ir pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

* Pētījumā “Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekme uz Latvijas pusaudžiem un jauniešiem”, kas norisinājās 2020. gada decembrī,  piedalījās 1660 Latvijas jaunieši vecumā no 12 – 24 gadiem.

Par Jaunatnes politikas valsts programmu

Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim. Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem.


Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.


Informāciju sagatavoja:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts:
laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251