Augstskolu reforma
kravas kuģi

Šodien, 2022. gada 5. jūlijā, Ministru kabinets (MK) pieņēma konceptuālu lēmumu par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) struktūrvienības statusā.  Akadēmijas reorganizācijas mērķis ir saglabāt autonomu jūrniecības izglītības sistēmu, kā arī veicināt resursu koplietošanu un optimizāciju augstākās izglītības sistēmā. Jūrniecības jomas izglītības konsolidācija ļaus izveidot pārdomātu un efektīvu jūrniecības izglītības sistēmu Latvijā. 

Saskaņā ar Augstskolu likumu visām augstskolām neatkarīgi no to tipa jākvalificējas zinātniskās institūcijas statusam un jāveic zinātniskā darbība. Pievienojoties RTU, Latvijas Jūras akadēmija paliek kā vienots veselums un varēs koncentrēties uz kvalitatīvu studiju nodrošināšanu jūrniecības nozares vajadzībām. Turpmāk Augstskolu likumā paredzētais zinātnes novērtējums pēc LJA reorganizācijas netiks veikts Latvijas Jūras akadēmijai atsevišķi, bet visai Rīgas Tehniskajai universitātei kopumā. Tā kā  RTU gan Zinātnisko institūciju starptautiskajā novērtējumā, gan augstskolu starptautiskajos reitingos iegūst arvien augstākus rezultātus, tiek novērsts risks, ka LJA beidz pastāvēt, neizpildījusi tai kā lietišķo zinātņu augstskolai izvirzītās prasības.

Laika periodā no 2022. līdz 2026. gadam reorganizācijas atbalstam ir pieejams Atveseļošanas fonda finansējums, kas nodrošinās būtiskas investīcijas LJA attīstībā.  Turklāt pievienošanās RTU sniedz iespēju Latvijas Jūras akadēmijai saņemt zinātniskās darbības bāzes finansējumu,  tā kā RTU tam jau ir kvalificējusies.

RTU ir vienīgā inženiertehniskā valsts augstskola Latvijā, kuras profils studiju, pētniecības un infrastruktūras attīstības ziņā var nodrošināt augstvērtīgus apstākļus jūrniecības nozares speciālistu sagatavošanai visās izglītības pakāpēs.  Kļūstot par RTU zinātnes universitātes ekosistēmas daļu, LJA kā autonoma struktūrvienība saglabās savu nosaukumu - Latvijas Jūras akadēmija, kā arī savas identitātes pazīmes un tradīcijas.

Reorganizācijas process noritēs divos posmos. Pēc MK lēmuma par LJA reorganizāciju līdz 31. oktobrim notiks juridiska LJA nodošana RTU. Tam seko otrs, būtiskākais posms – LJA darbības uzsākšana RTU struktūrvienības statusā. Lai nodrošinātu pārmaiņu procesa vadību, tiks noslēgts RTU un LJA sadarbības līgums. Integrācijas veiksmīgai norisei un LJA autonomijai jūrniecības izglītības nodrošināšanā būtisks būs nozares atbalsts un stratēģiskā uzraudzība, tāpēc ir paredzēts veidot LJA Jūrniecības padomi, kuras sastāvā darbotos pārstāvji no LJA, RTU,  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Satiksmes ministrijas, Latvijas Jūras administrācijas un jūrniecības nozares. Jūrniecības padomes uzdevums būs noteikt LJA tālāko stratēģisko attīstību, tostarp sekot Sadarbības līguma izpildei, savukārt IZM monitorēs Sadarbības līguma ieviešanas procesu, lai apzinātu šī reorganizācijas modeļa stiprās un vājās puses, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktu uzlabojumus.

LJA reorganizācija pilnā mērā atbilst augstākās izglītības, zinātnes un transporta politikas plānošanas dokumentos noteiktajam, kā arī izvirza par prioritāti studējošo un nozares intereses jūrniecības izglītības ilgtspējas nodrošināšanai.