Starptautiski dokumenti

Starptautiskā konvencija pret aparteīdu sportā 


Eiropas Antidopinga konvencija Nr. 135 

Likums “Par Antidopinga konvencijas papildprotokolu” 

Likums “Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā” 

Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā

Eiropas Sporta harta (.pdf)

 

Eiropas Padomes dokumenti sporta jomā

Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem

Eiropas Padomes Ieteikums par drošības veicināšanu stadionos (19/1) (.pdf)

Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikums Rec (2001) 6 dalībvalstīm par rasisma, ksenofobijas un neiecietības pret citām rasēm novēršanu sportā (.pdf)

 

Eiropas Savienības dokumenti sporta jomā

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2017. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris)

Baltā grāmata par sportu (.pdf)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 21. maijs) par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017)

 

Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē apstiprinātie dokumenti

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par integritātes, pārredzamības un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos

Eiropas Savienības sporta darba plānā (2014–2017) noteikto ekspertu grupu darbs